is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• •= > —"<= lummciu sieeas aan den

andheer en nooit zonder hem aanwezig te wenschen. Ottilie luisterde zoo gaarne naar den goeden ouden man. Hij verstond zijn vak volkomen en kon maar niet uitscheiden haar van Eduard te vertellen.

Toen Ottilie zich er over verheugde dat de enten van dit voorjaar allen zoo wondergoed gegroeid waren, antwoordde de tuinman peinzend: Ik hoop maar dat de goede baron er veel pleizier van beleven mag. Als hij dezen herfst hier was zou hij kunnen zien wat voor kostelijke soorten er nog uit den tijd van zijn vader in den ouden slottuin staan JJe tegenwoordige vruchtboomkweekers zijn niet zoo betrouwbaar als vroeger de Karthuizers waren. In de prijslijsten staan wel niets anders dan goeie namen: je ent en kweekt en eindelijk, als ze vrucht dragen is het niet de moeite waard dat er zulke boomen in den tuin staan.

Maar het meest vroeg de trouwe dienaar, haast telkens wanneer hij Ottilie zag, naar de terugkomst van zijn meester en den tijd waarop die verwacht kon worden. En wanneer Ottilie dit dan niet zéggen kon, liet de brave man niet zonder stille droefenis merken dat hij geloofde dat zij hem niet vertrouwde en dit besef van haar onwetendheid, dat haar op deze wijze als het ware werd opgedrongen, was haar zeer pijnlijk. Toch kon zij van deze rabatten en bedden met scheiden. Wat zij samen gedeeltelijk gezaaid en alles geplant hadden, stond nu in vollen wasdom, het behoefde nauwelijks eenige verzorging, behalve dat Nanny steeds klaar stond om te gieten. Met welke aandoeningen keek Ottilie naar de latere bloemen, wier knoppen zich nog pas begonnen te vertoonen en wier glans en rijkdom eens, op hduard s verjaardag, dien zij dikwijls hoopte te vieren, zouden prijken om haar genegenheid en dankbaarheid uit te drukken. Toch was de hoop dit feest te beleven niet altijd even levendig in haar: twijfel en verdriet omfluisterden voortdurend de ziel van het goede kind.

Tot een eigenlijke open verstandhouding met Charlotte kon het ook wel niet meer komen, want de toestand van

Zielsverwanten. Q