is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt den ontwerper een belangrijk deel van het hem toekomend geldelijk resultaat van zijn arbeid onthouden. Dit geldt ook voor de gevallen, waarin de ontwerper voor een ander werkt, wijl zijne ontwerpen, door het feit dat namaak geheel vrij staat, aanzienlijk minder waarde hebben en dus slechter betaald worden. De namaak helpt in het algemeen in de huidige omstandigheden mede tot verbreiding van technisch en aesthetisch minderwaardig werk onder een beteren schijn, waardoor de oorspronkelijke modellen in korten tijd ontaarden tot plat modewerk. De slechte namaak benadeelt de reputatie van den ontwerper en zijn werk beide. Op den duur is het gevaar niet denkbeeldig dat vele origineele ontwerpen door de namaak van de markt verdreven worden. Het is onredelijk dat de namaker zaken doet met het geld en den tijd welke de artiest aan zijn ontwerp besteed heeft. De ontwerper wordt door slechte betaling zijner modellen gedwongen op ander wijze zijne inkomsten te vermeerderen, dit is schadelijk voor zijn arbeid als nijverheidskunstenaar. De onzekerheid betreffende den artistieken eigendom kan in het slimste geval de lust van den ontwerper om nieuwe modellen te maken of om voor een ander gebied te ontwerpen, beperken of zelf geheel verlammen. Als argumenten vóór de namaak gelden dat: i°. het de beste wijze zou zijn om de beginselen in het origineele werk van den ontwerper, meer algemeen te maken en de kring van afnemers welke voor de nieuwe modellen ontvankelijk zijn uit te breiden; aldus zou de namaak mede werken tot de veredeüng van de voortbrengselen van ambacht en industrie en tot de ontwikkeling van een nieuwe stijl; 2°. namaak en de daaruit volgende sterkere concurrentie, dikwijls gepaard met groote productie zouden de prijzen van voorwerpen van nijverheidkunst doen dalen hetgeen in het belang van het koopend publiek zou zijn. Het antwoord hierop is dit:

In theorie kan men toegeven, dat binnen zekere grenzen namaak d. w. z. niet de preciese copie, maar het voortbouwen op den arbeid van andere ontwerpers, een van de middelen kan zijn om nieuwe vormen en beginselen te ontwikkelen en te volmaken en tot een grootere eenheid van stijl te geraken.

De praktijk leert echter in 't algemeen, dat de regellooze namaak van thans onder druk van concurrentie en mode in het geheele samenstel