Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als eerlooze schelmen weggejaagd of met een briefje van ontslag uit den dienst verwijderd zijn; — die tot eene al- of «/^/-militaire gevangenisstraf van één jaar of langer onherroepelijk veroordeeld zijn (t. a. p. art. 54).

Over de al- of niet-v rij stelling van den dienst beslissen de militieraden, 21 in getal,') die bestaan uit één lid van de Provinciale Staten, niet tot de Gedeputeerde Staten behoorende, als voorzitter; één lid van den raad eener gemeente van het militie-district; eenen hoofdofficier of bij ontstentenis van dezen eenen officier van minderen rang der landmacht, allen door den koning voor één jaar benoemd. Tevens benoemt de koning eenen plaatsvervangenden voorzitter en plaatsvervangende leden uit dezelfde categoriën van personen; eenen secretaris evenwel stelt de commissaris des konings voor één jaar aan. De militie-commissaris heeft in dezen raad eene raadgevende stem. Een burgerlijke geneeskundige, door den raad, en een officier van gezondheid, door den inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeeof landmacht aangewezen, staan den raad bij. Tegen de uitspraak van den militieraad kan men binnen 10 dagen na die uitspraak bezwaren indienen bij de Gedeputeerde Staten zijner provincie. Van de uitspraken der Gedeputeerde Staten met uitzondering van die uitspraken, welke de ziekelijke gesteldheid of gebreken gelden, kan men binnen 10 dagen na kennisneming der uitspraak bij den_ koning in beroep komen (t. a. p. art. 62—89).

De provinciale adjudanten deelen de miliciens bij de korpsen in en wijzen hun de garnizoensplaats aan 2). De aflevering der miliciens geschiedt op dag, uur en plaats,

') N.l. te 's Hertogenbosch, Breda, Eindhoven (voor NoordBrabant), Arnhem, Zutphen (voor Gelderland), 's Gravenhage, Rotterdam, Leiden, Dordrecht (voor Zuid-Holland), Amsterdam, Haarlem, Alkmaar (voor Noord-Holland), Middelburg (voor Zeeland), Utrecht (voor Utrecht), Leeuwarden, Heerenveen (voor Friesland), Zwolle (voor Overijsel), Assen (voor Drenthe), Maastricht en Roermand (voor Limburg).

2) De koning wijst het aantal manschappen, door elke provincie te leveren, aan (t. a. p. art. 2).

Sluiten