Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus antwoordde: „Daar is geschreven: De mensch zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat." Daarop nam de duivel hem mede naar Jerusalem en stelde hem op de tinne des tempels en zeide: „Indien gij Gods Zoon zijt, werp u zeiven nederwaarts; want daar is geschreven, dat Hij zijnen engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eeniger tijd uwen voet aan eenen steen stoot." Maar Jezus zeide: „Daar is wederom geschreven: Gij zult den Heere uwen God niet verzoeken." Eindelijk nam de duivel hem mede op eenen zeer hoogen berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hunne heerlijkheid en zeide: „Al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallend mij zult aanbidden." Toen zeide Jezus tot hem: „Ga weg, Satan! want er staat geschreven: Gij zult den Heere uwen God aanbidden en Hem alleen dienen." Toen liet de duivel van hem af en de engelen zijn toegekomen en dienden hem.

Hoe oud was Jezus, toen hij optrad als Verlosser?

Tot wien ging hij en wat begeerde hij ?

Waarom wilde Johannes niet aanstonds Jezus doopen?

Wat gebeurde bij Jezus' doop?

"Waarheen ging Jezus na den doop en wat geschiedde daar?

Welke was de lste verzoeking en wat zeide Jezus?

Welke was de 2de verzoeking en wat antwoordde de Heere?

Welke was de 3ae verzoeking en met welke woorden wees Jezus haar af?

Tekst: Hebrëen 4:15.

Leeren: Psalm 119:67; Gezang 50:4.

Les 6. Jezus' discipelen en de bruiloft te Kana. Johannes 1:19—52; 2:1 — 11.

!Na de verzoeking in de woestijn begaf Jezus zich weer naar den Jordaan, waar Johannes doopte. Toen deze den Heiland zag, wees hij zijne discipelen op hem met de woorden: „Zie het lam

Sluiten