Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloeds. Deze tweede maal sprak hij: „Mijn Yader, indien deze drinkbeker van mij niet kan voorbijgaan, tenzij ik hem drinke, Uw wil geschiede." Andermaal ging Jezus nu naar de discipelen en weder vond hij hen slapende. Thans wekte hij hen niet, maar keerde terug en zocht voor de derde maal kracht in het gebed. En een engel daalde neder, die hem sterkte. Toen stond hij op, ijvekte de discipelen en zeide: „Ziet, de ure is gekomen en de Zoon des menschen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; hij is nabij, die mij verraadt."

En, als hij nog sprak, kwam er eene groote schare met zwaarden en stokken, gezonden door de overpriesters. Ook Judas was bij hen. Deze trad op Jezus toe en kuste hem; want, hij had tot de bende gezegd: „Dien ik zal kussen, die is het, grijpt hem." Toen zeide Jezus: „Yriend, waartoe zijt gij hier? Judas, verraadt gij den Zoon des menschen met een kus?" Daarna vroeg hij aan de bende: „"VYien zoekt gij ?" Zij antwoordden: „Jezus van Nazareth." Toen zeide hij: „Ik ben het." Op dit woord weken zij achterwaarts en vielen ter aarde. Als zij nu opgestaan waren, zeide Jezus: „Indien gij mij zoekt, zoo laat dezen (de discipelen) henen gaan." Daarop traden zij toe om Jezus gevangen te nemen. Maar Simon Petrus, dat ziende, greep zijn zwaard en sloeg Malchus, den dienstknecht van den Hoogepriester, het oor af. Doch Jezus bestrafte hem en genas den dienstknecht. Hierna grepen zij Jezus en bonden hem. En de discipelen vluchtten allen.

Waarheen ging Jezus met de discipelen?

Wie nam Jezus mede naar het binnenste van den hof?

Wat zeide Jezus tot hen?

Waartoe zonderde hij zich vervolgens af?

Wat bad Jezus de eerste maal?

Hoe vond hij de discipelen en wat zeide hij tot hen ?

Mat bad Jezus de tweede maal en hoe zwaar was zijn strijd?

Wat gebeurde, toen Jezus voor de derde maal bad?

Wie kwam daarna in den hof?

Met welk teeken verried Judas den Heere9

Wat gebeurde met de bende en wat zeide Jezus met het oog op de discipelen ?

Sluiten