Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen om deze wereld, maar ook om ontelbare werelden te verlossen. God had evenwel bepaald, dat de verlossing alleen door den kruisdood zou worden voltrokken.

Welk zijn de voornaamste voorrechten van de H. Menschheid van Jezus Christus?

Ter wille van haar vereeniging met den goddelijken Persoon des Woords, werden aan de H. Menschheid van Christus de verhevenste voorrechten geschonken, n.1. 1°. genade, 2°. wetenschap, 3°. recht op goddelijke eer of aanbidding.

1°. Genade.

De H. Menschheid van Christus ontving a. de genade der vereeniging met den Persoon des Woords, die niets anders is dan de goddelijke Persoonlijkheid, haar door God geschonken. Door deze oneindige genade is de mensch Christus de natuurlijke Zoon Gods, is Hij onzondigbaar, heeft Hij recht op de aanschouwing van het goddelijk Wezen en de bovennatuurlijke zaligheid.

De H. Menschheid van Christus ontving b. den rijksten overvloed der heiligmakende genade, zoodat de ziel van Christus niet alleen door de genade der vereeniging met de Godheid, maar ook door de heiligmakende genade geheiligd was. De H. Joannes schrijft: „Het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond.... vol genade en waarheid.... En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en (wel) genade voor genade (d. i. genade op genade)" Jo. I, 14, 16. De volheid dezer genade is zoo volkomen, dat zij de grootste mate bereikt, welke door God in de bestaande wereldorde geschonken wordt, en niet kan vermeerderd worden, en tevens de onuitputbare bron is, waaruit alle menschen de genade putten.

c. De H. Menschheid van Christus was ook verrijkt met de gaven van den H. Geest en met alle deugden, die met zijn persoonlijke waardigheid en de zaligheid zijner ziel niet onvereenigbaar zijn. En wijl nu de ziel van Christus het goddelijk Wezen aanschouwde en in het bezit der zaligheid was, kan er van de deugd van geloof en hoop bij Christus geen sprake zijn. Evenmin was er in den onzondigbaren

Sluiten