Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de eerstgeborene onder veel broeders is". VIII, 29. Daarom ook leerde Christus ons bidden: „Onze Vader, die in de hemelen zijt".

De waardigheid van kind Gods moet ons leeren; a. altijd kinderlijk op God te vertrouwen, b. als kinderen Gods te leven.

a. „Niet meer dienstknecht, maar zoon". Als kinderen moeten wij zonder menschelijke vreeze wandelen in de tegenwoordigheid van onzen Vader, die zorg draagt voor de vogelen des hemels en de leliën des velds, en weet, wat wij, zijn kinderen, noodig hebben.

b. Als kinderen moeten wij door het onderhouden der geboden toonen, dat wij onzen Vader beminnen. Als aangenomen broeders van Jezus Christus moeten wij door een heilig leven aan Hem gelijkvormig worden.

„Schudden wij dan den ouden mensch af met al zijn werken. Verzaken wij aan de werken des vleesches, nu wij in de geboorte van Christus mochten deelen. Erken dan, o Christen, uw waardigheid, en wacht u er voor, eenmaal aan de goddelijke natuur deelachtig geworden, door een onteerenden levenswandel terug te vallen in de laagheid van vroeger leven" *).

90. Waarom noemen wij Jezus Christus Onzen Heer?

Wij noemen Jezus Christus onzen Heer:

1<>. Omdat Hij met den Vader en den H. Geest ons heeft geschapen;

2°. Omdat Hij ons door zijn Bloed heeft vrijgekocht.

1° Omdat Hij met den Vader en den H. Geest ons heeft geschapen. Als Schepper-Bewaarder van het heelal is God, in den volsten zin des woords, de Eigenaar, de Heer en Meester van alle schepselen. De schepping en elk werk buiten God is het werk der H. Drieëenheid, is gemeen aan de drie Personen. Daarom belijden wij: „Heer is de Vader, Heer is de Zoon, Heer is de H. Geest: nochtans zijn er geen drie Heeren, maar is er slechts één Heer" (Symb Athan.). Als God

*) H. Leo, sermo /, De Nativ.

Sluiten