Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Hij heeft ook veel geheimen ontsluierd, die door het natuurlijk verstand niet konden ontdekt worden en, ook na de openbaring, boven het begrip der menschelijke reden verheven blijven. Dergelijke mysteriën zijn de H. Drieëenheid, de Menschwording, de Verlossing, de Verheerlijking enz. En hoewel nu al de vijanden van het Christendom sinds negentien eeuwen een verwoeden strijd voeren tegen de leer van Christus, hoewel de natuurwetenschap in den loop dier eeuwen zich op ontelbare ontdekkingen beroemen mag, is het toch niemand gelukt eenige tegenspraak tusschen die geheimen zelve, noch eenige tegenspraak tusschen die geheimen en de uitspraken der natuurlijke rede of de reeds verkregen uitkomsten der natuurwetenschappen aan te wijzen.

Hierbij komt nog, dat de leer van Christus een bevredigend antwoord geeft op de groote levensvragen, waarop sinds eeuwen de menschelijke geest het antwoord zocht. Zoo heeft b.v. Christus door de leer over de erfzonde het geheim ontsluierd van inwendigen strijd, van smart en dood, wat voor de ongeloovige wetenschap een onoplosbaar raadsel bleek.

De zedenleer van Christus omvat alle plichten, die elk mensch te vervullen heeft jegens God, jegens zich zeiven en jegens anderen. Zij leert bovendien den mensch, naar de hoogste volmaaktheid te streven door de beoefening van de evangelische raden. (Vr. 324). Zij is in haar volheid berekend op alle eeuwen en alle volken, op eiken stand en leeftijd, op elke persoonlijkheid,

De leer van Christus heeft de rijkste vruchten voortgebracht. Sommige wijsgeeren, als Plato, Aristoteles, Socrates, Seneca en anderen, hebben nu en dan schoone bladzijden over de deugd geschreven, maar zij hebben hun volk, ja zelfs, gelijk Voltaire spottend schreef, hun buurman niet op het pad der deugd gebracht. De leer van Christus integendeel heeft de wereld hervormd, den mensch, die in het graf der dwaling en der ondeugd verzonken lag, tot het leven der waarheid en der deugd opgewekt.

Zoo heerlijk straalt de leer van Christus in volle schoonheid, dat zelfs de gezworen vijanden van het Christendom zich niet kunnen onthouden, hun eerbied aan die leer te

Sluiten