Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Katholieke Kerk is heilig.

1°. Zij predikt een heilige leer.

Nooit toch kon een vijand der Katholieke Kerk een enkel punt aanwijzen, waarin zij van de leer der Apostelen, die de leer is van Christus zeiven, is afgeweken. De leer van Christus ging niet — gelijk de leer van menschelijke leeraren — ten gronde, maar bleef, in den strijd met duizenden dwalingen, bewaard door het levend leergezag der Kerk.

De zedenwet, die de Katholieke Kerk haar kinderen verkondigt, brengt den mensch tot de hoogste volmaaktheid. Wij zullen hier de katholieke zedenleer eerst beschouwen, in zooverre zij een tegenstelling van de protestantsche is.

Terwijl bij de zich-zelven-gelijkblijvende Protestanten de loochening van den vrijen wil, de genoegzaamheid van het geloof zonder de werken, allen ijver tot beoefening der christelijke deugden noodzakelijk verlammen moet, leert de Katholieke Kerk, dat de vrijheid door de erfzonde niet vernietigd is, dat de vrije mensch met de hulp der genade, die aan niemand geweigerd wordt, de zaligheid kan verdienen en ook moet verdienen. De Katholiek moet derhalve, als Katholiek, het als zijn levenstaak beschouwen, met behulp der genade goede werken te doen, om door die werken de zaligheid te verdienen als loon van den arbeid, als kroon van den gewonnen levensstrijd. Van dit katholiek levensbeginsel doordrongen, werkt de geloovige met onverdroten ijver in het blij vooruitzicht op het overvloedig loon, strijdt hij met moed en volharding met het oog op de onvergankelijke kroon, lijdt hij met gelatenheid en zelfs met blijheid om de parelen dier kroon, waarin zijn tranen eenmaal zullen veranderen. Nochtans zijn er nog edeler beweegredenen, die den Katholiek tot trouwe plichtsvervulling aanzetten (bl. 120).

De drie groote vijanden der christelijke deugd zijn de hoovaardij, de begeerlijkheid des vleesches en de hebzucht1). Terwijl de hervorming door haar beginsel van het „vrije onderzoek" en de loochening van het kerkelijk leergezag den

') I Jo. II, 16.

Sluiten