Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man, die door zijn arbeid een menschwaardig leven leidt en Gode gelijkvormig wordt. Zelf te arbeiden, ook om den armen broeder bij te staan, den handwerksman werk te verschaffen, knapen een ambacht te doen leeren, hun gereedschappen te bezorgen, deze dingen werden den eersten Christenen ingescherpt en door dezen ook trouw beoefend.

Vooral echter waren de kloosters scholen van arbeid, waar de landbouw en de verschillende handwerken aan het volk geleerd werden. Zoo trad door de bemoeiingen der Kerk de vrije arbeid op het wereldtooneel, en werd een der steunsels der slavernij weggeslagen.

2°. Tegenover het heidensch beginsel, dat alle menschen niet gelijk zijn van nature, tegenover het beginsel, dat de waardigheid van den slaaf als redelijk schepsel miskent, verkondigde de Kerk de leer, dat alle menschen, vrijen en slaven, kinderen zijn van den Vader, die in de hemelen woont, erfgenamen van een en dezelfde zaligheid, dat allen zijn vrijgekocht door hetzelfde goddelijk bloed van Jezus Christus. Allen zijn broeders en zusters in J. C. De kruisdood van Jezus Christus, waarbij Hij zijn bloed tot verlossing van alle zielen vergoot, had de waarde der zielen, ook van die der slaven, voor immer gewaarborgd. De dood van Jezus, die den slavendood stierf op het kruis, ook voor de slaven, was de doodsteek voor het hoofdbeginsel, waarin de slavernij haar steun vond. Luide dan ook verhief de groote Apostel zijn stem: „In één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij slaven, hetzij vrijen". I Cor. XII, 13. „Allen zijt gij zonen Gods door het geloof in Christus Jezus.... Er is noch Jood, noch Griek; er is noch slaaf noch vrije...., want gij allen zijt één in Christus Jezus". Gal. III, 26, 28 (zie Col. III, 11; Eph. VI, 8 v.v). Het hart zwelt van blijdschap bij het hooren van die apostolische woorden, die de blijde boodschap brengen van een heilige broederschap en gelijkheid voor alle menschen. De slaaf was niet langer, gelijk bij Romeinen en Grieken, een bezield werktuig, ook niet gelijk in het stelsel van het materialisme en liberaal ekonomisme, een arbeidskracht; hij was Christen, en daarin de gelijke van zijn meester. Tegen Aristoteles leerden

Sluiten