Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al de onrast weer wakker te roepen, en deze uit zich meermalen in geprikkeldheid, in nurks optreden, in spotlust en bittere ironie. En dan moeten vooral de „vromen" het ontgelden. De Genestet zingt:

Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!

Een vijand van de vromen. En, ik geloof, ook niet veel meer

Met vroomheid ingenomen. Jan Rap beweert, na wijs beraad,

,,'t bestaat 'em niet in 't bidden". Maar waarin of 't 'em dan bestaat?

Dat laat hij 't liefst in 't midden.

De lichtzinnige twijfelaars worden overal aangetroffen. Men vindt ze op den katheder en op den rechterstoel; in de banken der financiers en in de raadszalen; in de kantoren en in de fabrieken; op het veld en op de straat; in de sociëteiten en in de clubgebouwen.

Zulke twijfel is zeer fataal. Wie een vraagteeken zet achter God en eeuwigheid, vergelding en verantwoordelijkheid, die moet ook een vraagteken zetten achter goed en kwaad, achter wet en zedelijkheid.

Deze twijfel wordt niet uit echten nood geboren, is zonder ernst en zonder smart, is niet het angstgeschrei eener geslingerde ziel die worstelt om tot het licht te komen.

c. De religieuze twijfel.

Hierbij, moeten we onderscheiden tusschen den twijfel der zoekers en den twijfel der kinderen Gods.

De twijfel der zoekers. Zoekers zijn er vele in onze wereld, oprechte zoekers, die echt heilbegeerig zijn. Ze staan als het ware vóór de poort van het Koninkrijk der hemelen en ze

Sluiten