Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat Paulus tot de Korinthiërs zegt: „Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze ? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?" (1 Kor. 1:19 en 20).

b. De wils-twijfel. Deze ontstaat zoo licht, omdat onze wil optornt tegen Gods wil. Wat God in Zijn wijsheid en almacht doet, lijkt ons niet. We zetten wil tegen wil. Er ontstaat conflict, omdat wij Gods doen willen tegengaan of corrigeeren. Prof. De Zwaan10) zegt: „De wil van den mensch is atheïst van nature". De zondaar is een opstandige, een revolutionnair geworden. Hij is ook een toovenaar, die Gods wil dienstbaar wil maken aan zijn eigen wil.

Hij is gelijk aan een Bileam, die tegen Gods wil in met Balaks boden wil meetrekken om Israël te vloeken en zoo roem, eer en schatten te oogsten; of aan een Saul, die wil, dat God zijn knecht en hij Gods heer moét zijn; of aan een Jona, die niet naar Ninevé wil met de boodschap van bekeering en voor God op de vlucht slaat. Maar zij ervaren, dat God Zich tegenover hen handhaaft en zij de nederlaag moeten lijden. De Heere zegt: „Mijn Raad zal bestaan en en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jes. 46 : 10b).

c. De gevoels-twijfel. Deze wordt Vooral geboren uit bezwaren tegen de rechtvaardigheid van Gods wereldbestuur. Wanneer de ellenden van den oorlog zich als een smartenzee over het menschdom uitstorten, wanneer natuurrampen haar vernielend werk doen, wanneer volksmenners de lage hartstochten hunner hoorders in beweging roepen en dictatoren de natiën striemen en geeselen, wanneer ziekte en dood hun

10) Van Twijfel tot Zekerheid, Zes voordrachten over het Christendom. ]. B. Wolters' Uitgeversmij, Groningen, 1929, blz. 33.

Sluiten