Geen zoekvraag opgegeven

  • / 20

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB

1779 :

RAPPORT

der commissie in zake de moedertaal.

Aan de HoogEerwaarde Bisschoppen der Hollandsche kerk.

Hoog Eerw. Heerenl Van de taak, door UHoogw. aan de ondergeteekenden opgedragen, om te onderzoeken öf en op welke wijs de invoering van de moedertaal bij onze godsdienstoefeningen en vooral bij de heilige Mis tot stand gebraeht kan worden, hebben wy ons gekweten en nemen de vrijheid U hierby een kort rapport en een kleine schets met bijlagen aan te bieden.

Om misverstand te voorkomen, herinneren wy vooraf, dat onze arbeid, en met name het rapport, in de eerste plaats voor UHoogw. bestemd is en zieh dns niet bezig houdt met de oplossing van al de bezwaren, die hiertegen ingebracht zouden kunnen worden. Wij hebben ons eenvoudig de vraag gesteld:

Is afschaffing van de Latynsche taal by de heüige offerande der Mis noodzakelijk en invoering van de moedertaal wenschelijk en mogelijk?

Deze vraag is in onze kerk niet nieuw. (Vgl. Volksalmanak voor waarheid en deugd, 1863; Oud-Katholiek, 1887, pag. 90 sq.; 1888, pag. 2 sq.; 1892, pag. 46 sq. en pag. 80 sq.)

lo De vraag omtrent de noodzakelijkheid van de afschaffing der Latynsche taal bij de Mis, vindt haar antwoord in de meening, die men koestert omtrent het aandeel, dat het volk heeft in het opdragen van de heilige offerande. Is depriester uitsluitend offeraar en het volk bloot toeschouwer of toehoorder, dan is het zeker voldoende dat de handelende persoon, de priester, de taal verstaat, waarin de offerande

Sluiten