Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedt. Treedt echter de gemeente medehandelend op (en dat doet zy' in onze Westersche liturgie), dan blijft niet anders over dan dat öf alle leeken Latijn verstaan öf de liturgie plaats hebbe in de volkstaal.

Elk mensch bidt tot God, zyn hemelschen Vader, in de taal, die hij gewoon is te bezigen, en zou hij dan genoodzaakt zyn een andere taal te gebruiken in de gebeden van de offerande?

Absoluut noodzakelijk, zóó dat de zaligheid er van afhangt, is het gebruik van de moedertaal zeker niet. Maar evenmin is dan ook het lezen van de heilige Schrift noodzakelijk. Gelyk echter de geloovigen recht hebben, de waarheden te vernemen, die ons van Godswege zijn toegekomen, zoo is het ook hun onvervreemdbaar recht, door het gebed tot God te spreken in een taal, die zij verstaan.

Ook is het de plicht der geestelijken alle middelen aan te wenden om het godsdienstig leven te bevorderen. En zou nu het gebruik van de moedertaal by onze offerande der Mis daarvoor geen geschikt middel zyn?

De argumenten, die men hiertegen aanvoert, wegen niet op tegen de merkwaardige verklaring van den apostel Paulus in zyn eersten brief aan de gemeente van Korinthe (cap. 14). Wat de apostel daar zegt is duidelyk en voor alle tyden van toepassing.

Men zegt, dat het gebruik van een oude (de Latijnsche) taal een geschikt middel is om de eenheid der kerk aan te duiden en te bewaren! Hirsoher zegt hierop zeer geestig: *) „O dulcis, quae in unius omnibus pari modo ignotae linguae „usu consistis, fidelium unitas! O praeclarus Italiae sacerdos: „qui ut aliquando fors ad libitum tuum in Germania Missam „legere possis. turn Italos turn Germanos facis per secula „ignoto ipsis sermone ad sacra duci!"

Neen, wanneer wy de nationaliteit der verschillende kerken willen handhaven (en is dit niet de plicht der Oud-Katholieken?) dan moeten wy juist dit middel, dat Rome bezigt om zyn centralisatie-zucht te bevredigen, bestryden. Lang genoeg reeds heeft men onder dit Roomsehe juk gezucht. Het wordt tyd den ban op te heffen, die, volgens het zeggen

*) Zie: Bevue internationale de Berne, 1891, p. 638.

Sluiten