Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een getuigenis geeft de Synode, die de nieuws vertaling had uitgelokt en in het aanzijn geroepen Zij tnekt er hare handen van af. Het is als. of zij zegt: ziet* daar eene nieuwe Bijbelvertaling! Als zij oitrouw is, reken het mij niet toe; als het krediet der gemoente voor den Bijbel daardoor geschokt en ondermijnd wordt, ik wij er niet op worden aangezien; als de Vertaling slecht is, ik neem de verantwoording niet op mij. Ik kan voor die'niéuwe vertaling niet aansprakelijk worden gesteld.

Dat klinkt voorwaar geheel anders - dan aanbeveling voor huiselijk en kerkelijk gebruik, zoo als het Bestuur der Amst. Afdeeling lieeft opgegeven.

De tweede grond voor liet gedane voorstel is onaannemelijk wegens de geheel valsche redeneering.

'In den aanhef daarvan wbrdt slechts gesproken van spelling en stijl, — in de"cotiolusie van de verour derd'e Vertaling. ; :. "'

Al»--useft in zijne redeneering van spelling en stijl uitgaat/-;dun mag men vandaar geen sprong maken tot het uitspreken van eene veroordeeling over de Vertaling.

Men kan immers de eerste inrichten naar deti tegenwoordigen 'trant en de laatste blijven waardeeren. •

Toen voor ruim 25 jaren de noodzakelijkheid gevoeld werd van correctie der taal en spelling van de Statenoverzetting, is het aan drie hooggeachte Bestuurders opgedragen, om eene uitgave des Bijbels te bezorgen, ingericht naar dé thans meest gebruikelijke, taal en spelling. Die Commissie heeft slechts mterpresider Staten-Overzetting, fliétider Heilige Schrift zelve, willen zijn.

■ Maar he.t is immers onwedersprékelijk, dat de nieuwe Bijbelvertalers niet hebben willen zijn interpretés der Statenoverzetting, maar interpretés der Heilige Schrift zelve.

Als nu het Bestuuri der Amst. Afdeeling de Staten^vertaHqg.vafe: verouderd wilde tën toon stellen, dan ha'd niet ölfeen moeten worden gesproken van spelling enjitijl, maar

Sluiten