Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleek dat bij tollenaars opzocht, des te sterker werd het vonnis

der verwerping door de oversten over hem uitgesproken. Deze ontvangt de zondaars, en eet men hen; en dus, zoo redeneerden ze, hij is de Christus niet; hij is niet eens een profeet of een leeraar; ze murmureerden onder elkander, en ze wendden zich van hem af.

Ge stemt zeker niet in met dat oordeel van do t farizeën en schriftgeleerden; ja, de verwerping, die zij uitspraken, zal door u misschien wel op hen zeiven worden toegepast. En toch, M. H.! een iegelijk keere in tot zieh zeiven, voordat hij een steen op hen werpt. Of zou het nu niet meer voorkomen, dat de Heer verworpen wordt, juist omdat hij de vriend van zondaren is; omdat hij niet wil te doen hebben met rechtvaardigen , maar zich enkel wendt tot het tollenaarshart P O! laat die eigengerechtigheid toch over aan de farizeën en schriftgeleerden; en wanneer ge denkt aan Jezus, gelijk hij omging met tollenaars en zondaars, laat dan het oordeel der Joodsche oversten in geen enkel opzicht het uwe zijn. Als ge straks hebt toegestemd van den Heer: ja, daar te midden van die tollenaars , daar was zijne plaats; voegt dan nu ook van ganscher harte daaraan toe: en daar, onder die zondaars, daar is mijne plaats.

En wanneer we dat erkennen, dan zeggen we ook, juist in tegenspraak met de farizeën en schriftgeleerden: dat ontvangen van zondaars, dat dringt juist tot geloof. Jezus in het midden van zondaars die hem zoeken en hooren, hoog ernstig maar toch ook tevens nederbuigend en vriendelijk, vermanend en leerend, bemoedigend en vertroostend, is daar wel één tafereel, dat zoo liefelijk is en uitlokkend, dat zoo aantrekt en opwekt, dat zoo spreekt tot ons hart? Ja, het evangelie is vol van de krachtigste gronden; al de woorden en daden des Heeren, al wat door hem en aan hem geschied is, zijn leven en lijden en 'sterven, zijne opstanding en verheerlijking, alles trekt ons tot hem, alles roept tot geloof. Maar toch, onder dat alles is geen dringender roepstem, dan dit ééne woord: deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. Als er 'oaP'niet in het evangelie stond, en als dat niet zoo duidelijk uitkwam in alles, zoudt ge dan wel tot hem hebben durven komen, gij die nu in hem uwe rust en uw vrede, uwe zaligheid en uw heil vindt? Maar laat dan ook dat woord niet te vergeefs u weêr zijn herinnerd. Als uwe eigene ervaring daar amen op zegt, laat het dan ook thans u weêr nader aan hem verbinden. Een telkens vaster geloof in hem, een telkens sterker vertrouwen op hem, een telkens vuriger verlangen naar hem, eene telkens inniger gemeenschap met hem, dat zij dan gedurig de heerlijke vrucht.

Sluiten