Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de Heere ons Zijne goedertierenheid, liefde en trouw bewezen heeft, dan betaamt het ons hem daarvoor dankbaar te wezen, Hem te loven en te prijzen.

Er zg'n tgdperken in onze levensgeschiedenis, welke ons bijzonder wgzen op de goedertierenheden desHeeren

— en ons nopen om zijnen lof te verkondigen.

Er is geen mensch of hij beleeft gewichtvolle dagen,

— dagen op dewelke hij herdenken mag : — hoe de Heere hem gunst heeft bewezen, — hoe Hij hem gedragen en gespaard heeft bij het leven, — hoe Hij hem gezegend heeft met tijdelijke of eeuwig blijvende zegeningen of met beiden, — hoe Hij hem gered heeft uit gevaren, — getróóst in droefemssen — raad gegeven in ongelegenheden, — gesteund en gesterkt heeft tot het werk, hem opgelegd naar den raad zijns willens.

Ook ik heb gewiehtvolle dagen doorleefd — gewichtvol in betrekking tot mijn persoon — tot mijn huisgezin, en tot mijn werkkring in de gemeente van Jezus Christus. Heden den 8sten November, was mg steeds een gewichtvolle dag, naardien ik op dien dag bevestigd ben tot Dienaar van het Heilig Evangelie. Het was den Ssten No* vember van het jaar 1845, — dus heden voor 40 jaren

— dat ik mijne bediening als Herder en Leeraar in de Christelijke Gereformeerde kerk mocht aanvaarden. Veertig jaren werd mij, onwaardige in mijzelven, gegund, het evangelie der zaligheid te prediken aan arme zondaren. Veertig jaren heb ik in den naam van Jezus Christus^ mijnen Heere, bekeering en vergeving van zonden voorgesteld, en dat wel in twaalf of dertien onderscheidene plaatsen als vaste standplaatsen in ons vaderland. Ik

Sluiten