Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.

Het werk Gods voor zijn volk, zie vs. 20. Hij heeft als de God des vredes, den grooten Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de dooden wedergebracht (namelijk) : onzen Heere Jezus Christus.

2.

Het werk Gods in zijn volk, zie vs. 21a. Hij werkt in zijn volk, hetgeen voor Hem welbehagelijk is door Jezus Christus, op dat het zijnen wil moog' doen en volmaakt worde in alle goede werk.

3.

Het doel Gods in die beide werken, zie vs. 2 IJ. De heerlijkheid van Jezus Christus in alle eeuwigheid.

Dus ik ga eerst spreken over het werk, dat God heeft gedaan voor zijn volk.

De Apostel noemt hier God, de God des vredes. Dat hier sprake is van God den vader zal wel door niemand betwijfeld worden, maar waarom noemt Paulus Hem de God des vredes t Ik denk met vele anderen daarom, omdat Hij den vrede heeft in zichzelven, in wien niets is, dat den vrede stoort, geen zonde-noch tweespalt, geen strgd, geene ontbinding noch dood, welke allen het tegenbeeld zijn van den vrede ; ook daarom, omdat Hij van eeuwigheid gedachten des vredes gehad heeft; eindelgk daarom, omdat Hij ook den vrede baart, hem geeft aan hen, die geen vrede hebben, maar in zonde en dood verzonken liggen. Dus: God. die vrede heeft en geeft. Als zoodanig is Hg niet geworden, maar geopenbaard in Zgnen Zoon Jezus Christus, die na de reinigmaking der zonden

Sluiten