Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat Hij te doen had, naar den eisch en het recht van God, op als Borg en Plaatsbekleeder van zijn volk, dat Hem van den Vader gegeven was in den raad des vredes en voor het welk Hij op zich genomen had te voldoen aan Gods, wraakoefenende gerechtigheid. Ik kan na niet intreden in dat alles, wat er heeft plaats gehad met Jezus Christus, tot dat Hij op Golgotha uitliep: »Het is volbracht.'' » Vader, ia uwe handen beveel ik mijnen Geest," en als Hij dat gezegd had, den geest gaf. Hij stierf den dood des kruises, den dood van den vloek der wet en van den toorn Gods.; Hij stortte zijn bloed, tot vergeving der zonde van al zijn volk, daarom heet dat bloed, het bloed der verzoening, het bloed, dat betere dingen spreekt dan Abel; het bloed van Abel riep om wraak, maar Jezus zegt: Vader ik wil niet, dat mijn volk in het verderf neder dale, want ik heb verzoening gevonden. Hij, de groote Herder der schapen, heeft zijn leven voor zijne schapen gesteld. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde éénmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Hij, die overgeleverd werd om de zonde zijns volks, is opgewekt om deszelfs rechtvaardiging. Veronderstelt eens, dat de gestorvene Jezus in het doodenrijk verbleven ware, dan ook was zjjn verricht werk van geene waarde geweest, dan waren we nog in onze zonden, dan waren de prediking en het geloof ijdel en tevergeefs, dan waren verloren allen, die in Christus ontslapen zijn, dan waren wij de ellendigste der menschen kinderen, omdat we dan alleen in dit leven op Christus konden hopen. Maar nu »Christus is opgewekt uit de dooden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn." De God des vredes heeft Hem wedergebracht uit de dooden, door, of op grond van het bloed -des eeuwigen testaments. Hem, den grooten Herder der schapen, onr zen Heere Jezus Christus.

Sluiten