Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde Kerk in Nederland, dat de God des vredes haar volmake in alle goed werk, doende den wil van Hem, die voor en in haar een groot werk heeft verricht.

Oneindig groot en vele. zgn de voorrechten ons geschonken, onmogelijk knnnen wij die opsommen. Voor zoo velen gg de feestrede hebt, welke ik te Velp heb uitgesproken, bij gelegenheid van mijne vijfentwintigjarige ambtsbediening kunt gij er in vinden, de leiding Gods met mg van af den dag op denwelken ik arm zondaar voor God 'werd, tot op dien dag 8 November 1870. En wat zal ik nu zeggen, wanneer ik de laatst verloopende vijftien jaren herdenk? Ebenhaƫzer! Tot hiertoe heeft de Heere geholpen.

Mij hee;t niets ontbroken. Ook toen niet, toen de Heere mij, mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen bitterlijk bedroefde en in rouw deed nederzitten, daar Hij mg'ne onvergetelijke echtgenoote en hunne dierbare moeder en grootmoeder door den dood tot zich nam, zij overleed den 30 Maart 1884 te Zalk. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat ik niet vernield ben, dat zijne barmhartigheden geen einde hebben. Alle morgen waren ze nieuw, zijn trouw was groot. Zoodat ik ruime stof heb om tot mg'ne ziel te zeggen: Loof den Heere en vergeet geene van zgne weldadeu, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Dat dan al wat in mg' is Hem prees !

Het is mijn wensch en bede voor u en mg, dat de Heere ons steeds bewerke door zg'n woord en geest om Hem welbehagelg'k werkzaam te zg'n, doende zgnen wil tot dat ook wij onze taak op aarde zullen hebben volbracht, en- opgeroepen zullen worden om rekenschap te geven van ons rentmeesterschap.

Ons oog zg steeds op Jezus gevestigd, opdat wg in Hem mogen worden bevonden te zg'n, niet hebbende onze rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het

Sluiten