Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. dat de voortgang dier verkiezing reeds dit jaar een teruggang aantoont.

5°. dat ook al bleef die uitslag bij de kerkeraadsverkiezingen klimmend gunstig, nooit door de werking van Art. 23 de gewenschte Synode komen kan.

a. Wijl op de classicale vergadering een vier-dubbele meerderheid door een vier-dubbele minderheid wordt overheersch t.

b. Wijl Art. 23 eerst na lang verloop van jaren het corps predikanten wijzigen1 kan, en toch door deze ruim de halve basis wordt geformeerd, waarop geheel de hiërarchie van ons kerkbestuur rust.

c. Omdat ter synodale vergadering een drie-dubbele meerderheid door een driedubbele minderheid wordt overstemd. Zie ik wel, dan is hiermede aan elk het recht

ontnomen, om voortaan te zeggen: „Weest rustig, „broeders! laat ons eerst eens zien wat van artikel „23 komt. Dat gaat zoo goed! Daar moet men eerst „de doorwerking eens van afwachten!" — en moet onze beschouwing over artikel 23 deze zijn:

De directe verkiezingen mogen op christelijk en Gereformeerd standpunt, door hem, die het Synodaal beheer sints 1816 en vooral sints 1853, als rechtens niet bestaander beschouwt, alleen en uitsluitend aanvaard, als middel om zonder schok een nieuwe kerkrechterlijk geldige rechtsbasis voor het organisme der gemeenten te verkrijgen.

Zooveel doenlijk algemeene invoering er van is daartoe vereischte, en alle gelegenheids-politiek, ef schifting der gemeenten naar locale tttttiteit uit zedelijk oogpunt ten strengste verboden.

Zoodra die werking genoegzaam zal Bijn doorgegaan, moet op welke wijze dan ook, de gemeente in haar rechtmatigen invloed hersteld door oprichting van een

Sluiten