Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste methode is de moeilijkste. Daarbij tracht men de verhalen te vertellen in den geest waarin ze aanvankelijk verteld en door de primitieve volken zijn opgevat. Het dichtst bij deze primitieve opvatting staat nog de wijze, waarop men de bijbelsche geschiedenis voorstelde in de middeleeuwen. We hebben allen wel eens plaatjes gezien, met voorstellingen van middeleeuwsche schilders, welke van een ontroerende naïviteit waren. Zoo zag ik bijv. eens ergens de afbeelding van een triptiek, waarop de geschiedenis van Adam en Eva was voorgesteld. En was geen bijzonderheid van het verhaal, welke hier om zoo te zeggen niet zijn volle maat kreeg. Het spreekt vanzelf, dat bijv. de bekende slang er in levenden lijve aanwezig was. En hij stond op een paar stevige pooten. Want daar hij na den zondeval veroordeeld was op zijn buik te gaan, was het duidelijk, meende de schilder, dat hij te voren een paar ferme pooten moest hebben gehad. En als in het paradijs de dieren tot Adam kwamen, opdat hij ze benoemen zou, dan kwamen ze daar maar niet op een natuurlijke wijze aanwandelen, neen, de Heere God M ■ 32

bracht ze immers zelf tot Adam, op wonderdadige wijze en zoo ziet men dan al de dieren door de lucht heen op Adam komen aanzweven, tot den leeuw en den beer en den olifant toe, en Adam staat met zijn vinger in de lucht te wijzen en te zeggen: „Jij zult „beer" heeten en jij „leeuw" en jij, die groote daar, zult een „olifant" zijn". En als het eerste menschenpaar uit het paradijs verdreven is, dan ziet men Adam met de schop in de hand op den akker staan en Eva zit aan het spinnewiel, en daarbuiten is Kaïn bezig Abel dood te slaan, maar schier de heele hemelruimte wordt ingenomen door een reusachtige hand, de Hand der Voorzienigheid, die over al het doen en laten der menschen blijft uitgestrekt. — Ik weet haast geen plaat, die dieper is van vroomheid. — Doch slechts weinige menschen, Mevrouw, zijn in onze dagen in staat om in een dergelijken naïven geest de bijbelsche geschiedenissen aan kinderen te vertellen. Maar U voelt, dat d i t den geest der verhalen-zelf het meest nabijkomt, — dat is de wijze van vertellen, waarbij God om zoo te zeggen, alles is en er is niets anders dan God.

* I

Sluiten