Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddelijke majesteit;, Heere, God. Heiland wil hij heetten. Al de namen Vc.n Jezus in het N,T, waren reeds opgeeischt voor den keizer van Rome. Ps. 72 wordt in Rome vertaald. Als de Joden zingen van den koning van Ps.72, die de vrede geeft en die geschenken zal ontvangen, dan zegt Rome tot die allen: "Dwazer ding is niet mogelijk. Dood is Uw David en geen kansen zijn er voor den zoon gier is de werkelijkheid. Hier is de vrede door de bloedplas van Davids epigonen. Hier in Rome daagt het rijk van vrede en zaligheid. <1at Augustus betreft, zijn naam moet eeuwig eer ontvaneen men loov' hem vroeg en spa1'. ~~ '

ja-'-S nu deze man zegt daar in Rome: "beschrijf mij de wereld", dan is waar, aaü deze macht er is, die dwingt. Maar dit moeten wordt ecn onder Rome heeft vrede, Augustus laat de heele

wereld .>eschrijven, Zoo zijn de meetsnoeren van David in handen van

?efn ^hische werkelijkheid is hier aan de orde. Maar: .■i-ca heeft dat gedaan. God heeft Augustus dronken gemaakt van de waan, ueds razernnen hebben hem geslagen»'

Wie naar het woord van Augustus niet luistert, heeft geen dageraaa, zeg:; Augustus, Mar Gods werk voor Zijn dageraad begint

In~]vs,Ct maar God is al lang bezig te komen in vs.1

,"?LVS IvIijn God heeft Augustus waanzinnig gemaakt. God heeft JS?7 geweekend. Gods spraak is daarin. God heeft in de volheid wLt 3 latö£.groeien: .de waan van Augustus en het geloof van de ^ö sn de Simeons, die Ps„ 72 in het geloof zingen. God, de :':?n zu.llen me oen, zend dien anderen engel, die het meetsnoer zijaltaar kan gaan bedienen. Gij toch zijt onze Vader, de Heiland, 0ck4.ln dlfc dagen, waarin Gij Bethlehem legt~an Romess /oeueru Lw meetsnoeren gaan de wereld beschrijven naar Ps. 72. Dao gebed, dat stil, maar krachtig de hemel zoekt, is geen

mof?U1ST:ei':L5'6J afr feiten, Liaar me"k het oog ervoor open. Als Davids meetsnoer, d.ao Augustus m handen heeft, het eenige was, dan wa-

'n ,|fe nu ae ellendigste van alle schepselen. Een koning, die één meetsnoer heeft, dat hem ontnomen wordt, is slaaf geworden. Maar" .ju somt naast deze le gedachte, de 2e gedachte.

a ' i"• .f ^ bui-s xs vandaag bezig Davids andere meetsnoer, het 3 Ü ïe ë?br^ik?n- Dus zal daarin Augustus overwonnen wordoor het geioor, dat de wereld overwint + haar machthebbers. z? gaat ook op uit Galilea, uit Nazareth naar Judea, naar

ie-iVan David> naar de stad va^ Davids herkomst. De ; tTïfi6 ? Jaai' Z13n* waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Die ze

ennï™ Baan? zegtj "Hier is nu de totaLle onder-

ganö \an David-, Hij is geen rebel, deze Jozef, maar hij is gehoor-

arder woo^6?P den k!iz^r'***& hem' Het d°gma bindt- Maar een ffpwl ï? * uele^ — zei? Jozef, ga' Gods Zoon staat

Ma~ia» pLI S' ?et tev^ van den Eeiland rtiPt ^ de schoot van ° -'-ze boodschap heeft eerst zijn nachten verkort, zijn nie-

d^kb-?e e^nnrt1^?^ h6tVseloof brak door en bij heeft aanvaard de bnni'fl wan m °?dankbare Jsak om een wetskoepel te bouwen boven het

Maria en zoo boven Jezus Christus. Daarom gaat Jozef mee met Maria en dat kind naar Bethlehem.

De keizer zegt: "Ik laat ze gaan".

"Door Mrj gaan ze5 keizersharten en slavenharten". 5i°htSar meetsnoer gaat Hij leggen over de wereld, 't Is hP+-^a^f^C n^e», veel beteekenend, maar desond.anks neemt David ^ m^^ubnoer van Augustus weer in handen.

Sluiten