Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden in de Zuiderkerk te Tekst; Lucas 2 vs. 13 en 14.

Utrecht, 2.5 Dec.1937, 's avonds. Gezongen; Gez, 3 vs. 1.

Ps. 103 vs. 10,11.

Ps. 89 vs, 3. Gez. 11.

De engelenzang is een geliefkoosd thema van de prediking op de le Ke r stdagavond. Ook wij willen ons vanavond bij de predikers van dit thema voegen in de dienst des Woords. Het wordt dan een dienst dos Woords over een dienst des Woords. Die engelenzang is meer dan zajig, is eigenlijk dienst des Woords. Zingen vinden we erg mooi. Maar de bijbel legt op 5t zingen zoo groote nadruk niet. Ze prezen God, ze zeiden. Dat kan in proza. Dat dit lied ' een lied is, ligt in de tweedeeling. De manier duidt aan, dat het zangstof is. Maar niet zoozeer de manier heeft den bijbelschrijver hier gepakt, doch liet andere feit, dat de engelen hier dienst des Woord-s uitrichten*

Maar, dat is vernedering, als zij heb de menschen komen zeggen. De engel is knecht en het is niet best, als de knecht aan den zoon moet zeggen; "Vader heeft welbehagen". Andersom is beter. Daarom jubelt Paulus ook, dat eens het wonder zich weer voltrekt, dat door de gemeente de wijsheid Gods aan de machten in de hemel bekend gemaakt wordt. (Efez. 310), De engelen, de knechten zijn begeerig in te zien in ons, niet om te vinden die mooie menschelijkheid van den humanist, maar de vruchten van Gods wederbar end werk.

Elk Kerstfeest moet stranden, als men de zang mooi vindt en niet verder komt. De Kerstvrucht vinde geloof en gehoorzaamheid.

Het lied der engelen bij de geboorte van Jezus Christus;

le. de tijd van dit liedĀ»

2e, de zangers van dit lied.

3e, de inhoud van dit lied,

ad. 1? De tijd van dit lied wordt aangeduid in dat: "van stonde aan". Deze enkele woorden hebben ook hun beteekenis,. In elk menschenwoord is het van beteekenis de tijd te weten. Neem de datum van een brief weg en het verstaan van de brief is voor later tijd onmogelijk geworden. Dit nu geldt temeer van de woorden Gods of van de engelen, die Gods geesten zijnĀ»

Wij menschen spreken niet vaak op tijd. Onze zonde heeft ons spreken aangetast en nooit is onze klok bij. Maar als de engelen spreken, is het op tijd. Elk van hun woorden past bij het oogenblik. De Eeuwige grijpt door Zijn spreken op de tijd in en maakt die, zooals Hij wil. Zijn boden spreken op Zijn bevel. Die nemen oo.tt de tijd in acht. Gods spreken is origineel, als de engelen spreken of de Zoon, dan is het geboden. Nooit is hier een spreken voor de beurt, maar altijd op Gods tijd. Jesaja 6 schouwde ze. .rien ieder had 6 vleugelen. Vleugelen waren voor hun aangezicht, omdat ze Gods majesteit niet konden zien uit eigen kracht. Vleugelen waren op de voeten, omdat eigen initiatief tot gaan niet mogelijk was. Na het bevel pas zien de oogen en reppen zich de voeten. Zoo hadden de engelen in de nacht van Bethlehem de oogen en voeten bedekt. Toen zei de Heere: "Ga en zeg het aan de her-

Sluiten