Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden in de Noorderkerk te Teksts Lucas 2 vs. 34 a en 35 a. Utrecht, 26 Dec.l937*fs avonds, Gezongen: Ps. 35 vs. 9.

Ps. 42 vs. 2 en 6. Ps. 56 vs. 4. Ps. 149 vs. 3.

Op de laatste avond van het Kerstfeest gaan onze gedachten terug naar het heele feest, Waar is de Kerstzegen? Waar is de Kerstzegen op het Woord? Kunnen wij hem aanwijzen?

Wanneer de menschen gaan antwoorden, antwoorden ze verschillend. Gezegend zijn ze, als het gemoed is aangedaan, als de wil is belogen, als het verstand is versterkt enz. Maar: wij moeten hem alleen uit Gods Woord afleiden. En om die te zien uit het Woord, willen we zien de Kerstzegen van Maria. Dichter bij Jezus kan niemand staan, dan Maria, de moeder.

Wat is Maria's Kerstzegen? Dat ze gezegend wordt, staat in de tekst (34 a) en de^ontvouwing daarvan ook: zwaard door de ziel (35 a)» En met één scheur verscheurt God alle spinnerag, dat geweven wordt door ons. Dat zwaard moet Kerstzegen zijn. Pas. als ik dat zie, dan zie ik de zegent

Kerstzegen- als een zwaard? Simeon en de engel, die Maria groette, staan mijlen ver van elkaar, zoo schijnt het. Het eene: zegen, het andere: lijkt vervloeking.

In Openbaring 10 staat, dat Johannes een boekje op eet. En het was zoet in zijn mond, en bitter in zijn buik (vgl. Ezechiël 3). Zoet - want de spijs is nog één geheel. Het geheel der Woorden Gods is zoet, blijde boodschap. Maar als de spijs komt in de buik, is daar ontbinding. Alle deelen komen naast elkaar te liggen. Zoo worden ze bitter in de buik. Er komt kruis mee, strijd, benauwende worsteling.

^Wie nu het zoete wel wil, maar het bittere niet, die kan nie„ eten in Gods huis. Spijs kan pas spijs worden, als ze komt in ie buik. Zoo kan Maria geen deel aan Christus hebben, tenzij het gaat l_§mgs de weg van verdrukking» Als Maria de rol eten moet, dan is haar lot geen ander als van Ezechiël en Johannes.

3-k§Sï§:2 De Kerstzegen van moeder Maria is:

Ie. bitter in de buik,

maar blijft: 2e. zoet in de mond.

ad. l:^De Heilige. Schrift legt altijd zichzelf uit. Als het een zaak van ons was, dan zou menig misverstand zich indringen. De H„Schrift is bezig onze gedachten te zuiveren. Ik denk hieraan,

als :_k vanavond Simeon hoor zeggen: "Zwaard ". Bitter! Deze

uitspraak legt meer dan één Kerstwoord uit. Ze legt o.m. uit:

vrede op aarde". De een zegt: het gaat hier over oorlog en vrede. Een tweede: over polemiek in de kerk, een derde: over de vrede in het hart. Maar de bijbel moet het ons uitleggen: één van de e±ementen is: zwaard! Want de vrede Gods, die Maria's hart /ervulde, brengt mee een zwaardslag door haar ziel. Neem Maria's geloo^ weg, en ze krijgt het makkelijk. Laat het kind blijven haar Heer en God, Zijn juk zal haar zwaar te dragen zijn. Alleen genade maakt er toe bekwaam.'

-ken zwaard". Speciaal tot Maria wordt dit gezegd. Dit woord

Sluiten