Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude zijn, werd nu gezorgd voor de opvoeding der negers, hun huwelijk voor de wet voltrokken, de scheiding van een huisgezin verboden, en aan eiken slaaf vrijheid gegeven zich door bij-verdiensten vrij te koopen, en in 1831 liet de Engelsche regering alle kroon-slaven vrij, en gaf den wensch eener algemeene emancipatie der slaven openlijk te kennen. In 1833 diende lord stanlkt bij het parlement een ontwerp in om op den lsten Augustus 1834 alle slaven in de Engelsche koloniën vrij te laten, terwijl men zich voor alle slaven eene soort van leertijd zou voorbehouden, die voor de huisslaven 4 en voor de plantaadjeslaven 6 jaren (tot 1840) moest duren. De slavenhouders zouden met de aanzienlijke som van 20 millioen p. st. schadeloos gesteld worden. Na langdurige beraadslaging ging de wet door en werd den 28sten Augustus door den koning bekrachtigd. De teleurstelling der negerslaven, die op eene onmiddelijke, onvoorwaardelijke en geheele vrijlating hadden gehoopt, en de zonderlinge toestand waarin de meesters, gedurende den leertijd, tegenover hunne vroegere slaven stonden, bragten zulke moeijelijkheden te weeg, dat heide partijen evenzeer naar het einde van dien leertijd haakten. Hierdoor volgde reeds op den lsfcn Augustus 1838 de volledige vrijlating van alle slaven in de Engelsche koloniën, die overal met de grootste orde plaats had. Het aantal der bevrijde slaven bsliep 639,000 waarvan ruim de helft (322,000) op Jamaïka.

Het eerste gevolg der emancipatie was de achteruitgang der plantaadjes, doch weldra herstelden zij zij zich en sedert 1840 begonnen zij zich grootelijks te verheffen, terwijl zij tegenwoordig reeds verre boven hare hoogte vóór de emancipatie staan. De weigering der negers om op de plantaadjes te werken lag minder in hunne traagheid, dan in het geringe loon dat de gierige plan-

Sluiten