Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ters boden; daarbij gaven de negers verre de Voorkeur aan een klein eigendom, een' zoogenaatnden «kostgrond" waarop zij den tuinbouw voor eigen behoefte konden uitoefenen. Was de stoffelijke uitwerking der emancipatie zeer gunstig, grootelijks werd zij door de zedelijke werking overtroffen; de vrije negers betoonden zich leerzaam, zedig en welwillend. De poging, om vele vrije negers naar de neger-kolonie op de westkust van Afrika te krijgen, mislukte, daar zij hier uit gebrek aan kapitaal geen middel van bestaan vonden, of door de inboorlingen verdrongen werden.

In de Fransche koloniën werd na den moord der blanken op St. Domingo en het verlies van dat schoone en vruchtbare eiland niets voor de afschaffing der slavernij gedaan."^Sedert de Julij-omwenteling (1830) begon men zich de slaven weder aan te trekken; passy en de lamabtine onderscheidden zich hier in het bijzonder doch alle maatregelen, die genomen werden om de slavernij zoo niet te vernietigen, dan toch dragelijker te maken, bleven zonder gewenschte gevolgen. Vervolgens kwam de omwenteling van 1848, en nu werden alle slaven plotseling vrijgelaten en voor de wet gelijk gesteld met de blanken, waardoor groote wanorde ontstond, dewijl de negers losbandig rondzwierven, en niet naar de aanbiedingen hunner vroegere meesters wilden luisteren. Langzamerhand, vooral sedert 1850, werd de orde hersteld en begonnen de negers weêr te arbeiden. Een in Mei 1854 genomen senaatbesluit bepaalt, dat de slavernij in de Fransche koloniën nimmer weder mag worden ingevoerd.

Zweden trachtte reeds in 1845 de slaven op St. Bartholomeus (eene der bovenwindsche eilanden van de kleine Antilles nabij St. Eustatius en St. Marten) uit staatsmiddelen vrij te koopen. De Zweedsche rijksdag van

Sluiten