Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner vrijheid toegezegd, maar het blijft bij toezeggingen. Zij mompelen er reeds over om zich gemeenschappelijk tot den Gouverneur te wenden," enz.

De emancipatie wordt dus geene daad van billijkheid meer alleen, maar eene bepaalde noodzakelijkheid. Ook de Kolonisten zelve begrijpen reeds de noodzakelijkheid van de afschaffing te goed, zegt de berigtgever uit Wéstindië, dan dat zij zich met eene gedeeltelijke schadevergoeding zouden tevreden stellen; doch, blijft onze regering wachten en uitstellen om de vlek uit te wisschen, die door de bloote toezegging van afschaffing der slavernij, niet van den Hollandschen naam wordt weggenomen, dan zal ze weldra door het vlugten en uitsterven der slaven bevrijd zijn van het geven van vrijdom en schadevergoeding. Wanneer men het zinkende schip laat vergaan, is men van de kosten om het te kalfateren en de voeding der manschappen bevrijd.

Laat ons dus de volksgeest tot redding en menschenmin opwekken, laat ons niet verslappen en moedeloos zwijgen.

«Onze groote nationale zonde, de afschuwelijke slavenhandel onzer vaderen, de niet minder afschuwelijke voortduring der slavernij in Suriname tot op onze dagen , zij worden nog niet gekend en erkend, en daarom blijft het bij ijdele voornemens , bij zwakke beginselen, om den gruwel van uit ons midden weg te doen," (zegt de hoogleeraar p. j. veth te regt in de Gids, Februarij, 1855, bladz. 187) — «daarom moesten wij het dezer dagen en met reden weder hooren verkondigen, dat het uitzigt op emancipatie eene illusie van 1848 en de benoeming eener Staats-Commissie, waarop welligt sommigen nog de hoop der verwezenlijking vestigen, minder eene waarborg van afdoening, dan een teeken, zoo niet een middel van uitstel schijnt te zijn." —

Sluiten