Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

VOORTDURING DER SLAVERNIJ

IN SE NEÜERLANDSCHE WESTINDISCHE BEZITTINGEN EN HOE MEN DE SLAVEN ALDAAR BESCHOUWT EN BEHANDELT.

«Dat niemand zijnen broeder vertrede."

PAULÜS.

Treurig, zeer treurig is het verschijnsel voorzeker, dat de slavernij in onze Westindische koloniën nog steeds met de daaraan 'verbondene willekeur en gruwelen blijft voortduren, niettegenstaande andere Europesche natiën, Engeland, Frankrijk, Zweden en Denemarken , die reeds hebben afgeschaft. Zelfs in Turkije heeft men het gebouw op de markt te Konstantinopel, dat voor den slavenhandel bestemd was, neêrgehaald, om zoo veel mogelijk ook de herinnering aan dien verfoeijelijken handel te vernietigen; ook de pacha van Egypte is ons dezer dagen in de emancipatie der slaven weder voorgegaan, en hij mag dan slechts een niet-christen, een Mahomedaan zijn, ten opzigte der slaven handelt die navolger van Mahomed veel Christelijker dan wij, die ons Christenen noemen, aangezien wif in de afschaffing der slavernij nog steeds ten achteren blijven. Nimmer hebben ook de Heidensche volkeren zich aan zoovele en zoo gruwelijke misdaden tegen de menschheid schuldig gemaakt, als de Christen-volkeren van latere dagen, door het instandhouden en wettigen der slavernij in Oost en West, wat het grootste

Sluiten