Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God over salie raad en werk," geen licht meer bshoeft, maar reeds een stellig oordeel uitspreken kunt, zoo is het vóór en volgens hem en u dan ook uitgemaakt, dat dit ons werk niet uit God is.

Voor de eerste Nieuw-testamentische > afgescheiden broeders" zou dat geweest zgn, voor óns ia het eene geduchte veroordeeling van ons standpunt en werk.

Gelukkig dat al dadelijk het hart van ons >afgescheidenen" getroost en gesterkt wordt door het licht dat, naar Gamaliels zeggen, de naaste toekomst (men zie vers 36 en 37 van Hand. 6) m. a. w. het voorzienig bestuur van God, over de quaestie of het werk al of niet uit God was zou doen opgaan.

Niet ettelijke jaren toch, maar vijftig jaren hebben reeds gesproken. En hoezeer we ons niet in ieder opzicht met de >afgescheiden broeders" van dien tijd kunnen vergelijken, toch hadden wg, als zij, alles tégen ons. Alles tegen ons: De kerk toch veroordeelde en sprak vonnis uit in den geest van toen; de staat hielp door te verbieden, uit een te jagen, te beboeten, in de gevangenis te werpen, het recht op alles te ontzeggen enz.; de Tertullussen, de rechtsgeleerden en rechters spraken ook bijna gemeenschappelijk het schuldig over ons uit; terwijl het volk, als toen, moest tegengehouden worden om de onzen niet te steenigen. Daarbij kwam nog dat ook de onzen voor den dag kwamen met een leer, met dè leer, die door het farizeïsme van vóór vijftig jaren, alstoen, veracht was en als uit de beginselen der revolutie genomen, gebrandmerkt werd; en ook zij kwamen met een dienst en een tncht, waar zelfs nu nog bijna niemand in uwe kringen metterdaad van weten wil; daarenboven waren de onzen ook niet de edelen, de rijken, de geleerden der wereld, als toen stonden deze van verre; en toch, ja ondanks dat alles, is de >raad en het werk" »der gescheidenen" niet gebroken!

Het tegendeel is waar. Als kerk zgn ook wij als uit het niet opgekomen, hebben trots alles stand mogen

Sluiten