Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honden, en alles in aanmerking genomen was onze uitbreiding «root, onze invloed door Gods genade gezegend, gezegend voor duizenden,zelfs voor landen, voor Amerika, Afrika en een klein gedeelte van Daitschland, ja ook, zooals nog pas De. Kuypeb heeft erkend, voor uw kerkgenootschap.

Daar allen tegen waren en alles tegen was, kunnen, mogen en moeten we dan ook met de eerste »afgescheidenen" zeggen: »Dan, hnlpe van God verkregen hebbende, staan we tot op dezen dag."

Ja, vhulpe van God verkregen hebbende" of, zoo Gamaltël heeft mis gezien, toen hij beweerde dat het niet zou gebroken worden, indien het uit God was en wij hier mis zien, eilieve! weerleg hem en ons. Toon Gg dan aan den oorsprong van het verschijnsel, de gronden voor het voort, bestaan, voor de uitbreiding en den genoten en verspreiden zegen nu reeds zoovele jaren. Doe het, zoo mogelijk zoo, dat wij kunnen zien, voslen en tasten; opdat wij — wat volgens fj vrome dwaling moet wezen — genezen worden van de gedachte dat deze raad en dit werk uit God was en is. Doch verlies daarbij, hetgeen waarop gewezen is, vooral niet uit het oog, namelijk, dat al wat macht en wetenschap heet tégen ons was en dat wij niets meebrachten, aannemelijk voor vleesch en bloed, 't Was al zelfverloochening dat werd geëischt. Men moest zich boon en smaad en spot en achteruitzetting op elk gebied 'getroosten. En de leer, die we door Gods genade verkondigden, was niet uit of naar den mensch; daarenboven, zooals gezegd is, een dienst, opzicht en tucht, waaraan, helaas ! sinds eeuwen, rechtzinnig en onrechtzinnig bijna ten eenenmale was ontwend.

Ik herhaal dit en leg er nadrnk op, omdat Cumming in zgn voortreffelijk werkje: »Is het Christendom uit God" ook doet uitkomen dat bewijzen, genomen uit Gods voorzienig bestuur kracht van bewijs hebben, indien de gevallen zóo staan, als ze stonden bij de eerste Christenen én als ze staan, gerustelijk voegen wij er dit bij, bij onze Christelijke, Gereformeerde kerk.

Sluiten