Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus die metterdaad meer autoriteit toeschrijven aan menschelijke bepalingen en zich * daaronder, in plaats van onder het juk van Christus buigen, die handelen volgens onze belgdenis als- of in den geest van >de valscüe kerk."

Omtrent hetgeen naar Gods Woord, dus door Hem geboden of verboden is, moeten we zóo consciëntieus handelen, zóo pal staan, dat we naar de belgdenis der kerk getrouw moeten zgn *al ware 't schoon zbo, dat de Magistraten en de placaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood, ofte eenige lichamelijke strafe daaraan hing." (Men leze de artt. 29 en 32 onzer geloofsbelijdenis).

Heerlijke en met de daad bezegelde belijdenis, niet waar? Ziet, hier hebben we de zuivere geloofstoonen. Immers, zoo sprak, bij de verzoeking in de woestgn, ook onze Heere en Koning, en zoo spraken de Apostelen, toen het ook de vraag gold: Van tweeën één; Wien zult gij gehoorzamen? God of de menschen ? Zoo spraken ze; want het was: > oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te hooren dan God." (Hand. 4 : 19.)

En niet alleen omtrent het onaantastbaar gezag des Woords, maar ook, in betrekking tot opzicht en tucht spreekt zich de gereformeerde kerk in hare belgdenis uit. »Wij gelooven," luidt het in art. 30 »dat deze ware kerk geregeerd moet worden, naar de geestelijke politie, die ons onze Heere geleerd heeft in Zgn woord. Er moeten ook opzieners zgn, om met de Herders als den raad der kerk te zgn, en door dezen middel de ware Religie te onderhouden, en te doèn dat de ware leer haren loop hebbe ; dat ook de overtreders op geestelgke wgze gestraft worden, en in den toom gehouden."

En in den catechismus, die door de gereformeerde kerk ook als hare belijdenis is aangenomen, wordt gevraagd: »Zal men ook die tot het avondmaal laten komen die zich met hunne bekentenis (belgdenis) en leven als ongeloovige en goddelooze menschen aanstellen ?" En zonder

Sluiten