Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen op de leering en wandel van de Dienaren des Woords." En op de vraag: »Of zij beloofden hun ambt; zoo als het hier omschreven is, getrouw te bedienen"? is door hen en door zoo vélen, in Gods heilige tegenwoordigheid, >ja" gezegd. »Zooals het hier omschreven is" zullen ze »toezicht nemen op de leering van de Dienaren des Woords.'' Ai mij! _ 't is of het hunne eer of vrijmaking is, dat ze (J kunnen zeggen: »Mijnheer! ik kom er nooit, ik hoor de moderne en Groninger predikanten niet." Maar is dat dan vervulling van het aan God en der gemeente beloofde: »ja, ik" zal »opzicht" houden?

Waarom doet Gg het niet? Omdat Gij er geen lust in hebt ? Wel neen ; O zoo gaarne zoudt Gij ze beletten in het midden uwer gemeente hunne leeringen te verbreiden.

God zegt ook, —• Gij zult ze niet houden die zulk een leer hebben, met hen geen kerkelijke gemeenschap oefenen. En Gij doet het, ondanks de bevelen Gods, in strijd met de door u afgelegde belofte, eeniglijk en alleen omdat Uw Kerk hun leervrgheid geeft, en Gij haar, wgl Gij » big ven" wilt, meer dan God moet gehoorzamen. Dus ook ten dezen kunt Gg in uwe kerk God niet dienen naar Zgn Woord.

En hadden, om zich ook weer hieraan mede schuldig te maken, »de gescheiden broeders óok moeten blgven"?

Daarbg komt dat men met zgn >ja", aan den Koning der Kerk beloofd heeft »naarstelijk" toe te zien op de gemeente, die den Opzieners bevolen is, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel". Daarvan nu kan weer o zoo weinig komen; ten eerste, omdat de Synode naast leer-, tandems-vrijheid heeft geproclameerd; ten tweede, omdat dientengevolge, zoo niet de meesten, dan toch een zeer groot deel van >de gemeente die U aanbevolen is" van U, om uw leer naar de Sehrift, niets weten wil.

Dientengevolge zgn deze leden naar de ordeningen Gods in tweeërlei opzicht strafbaar: èn omdat ze van U, wettig

Sluiten