Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekozen ouderlingen, niets weten willen, èn omdat ze kettersche gevoelens aankleven en belgden. Nu zegt God, dat de kerkeraad ben na behoorlijke vermaning moet Uitwerpen en Gij, Ouderlingen en Leeraren! hebt beloofd dienovereenkomstig te zullen handelen. De Synode evenwel zegt: ze gaan vrij uit en blgven evengoed als Gg, en wilt gij op die voorwaarde niet blijven, dan gaat Gij er uit.

Wat doet Gij nu ? Wel, eenvoudig metterdaad die voorwaarde accepteeren. Hadden »de gescheiden broeders moeten blgven" om dat >öok" te doen?

Nog meer. God de Heere, eischt en de gereformeerde kerk gelooft dat zulks plicht is en Gij, broeders, ouderlingen en Leeraars! hebt plechtiglgk beloofd, te zullen >verhoeden dat de sacramenten, in de bevolen gemeente ontheiligd worden."

Ontbeiligen zij niet de sacramenten, die niet gelooven in den Drieëenigen God, in de leer des Verbonds, in het voldoenend Igden van Jezus Christus, enz. in het midden Uwer gemeente? Worden ze ook niet ontheiligd door de rechtzinnige Leeraren, wanneer dezen den doop bedienen aan de kinderen van hen, die zich met hun » bekentenis en leven als ongeloovigeen goddelooze menschen aanstellen?'' Doopen zij niet wel de kinderen dergenen bij wier aanneming, Gg Ouderlingen! niet hebt willen assisteeren? Komen van déze leden ook wel niet aan hunne avondmaalsbedieningen? Ik weet, daarvan kwamen er, en van die leden werden door de rechtzinnige Leeraren kinderen gedoopt. Doch hoe ook dit zij, de vraag van onzen catechismus luidt niet komen zij ; maar, >zal men laten komen, die zich met hun bekentenis, en leven als goddelooze menschen aanstellen"?

'tls hier niet de vraag, en mag daarom bij ons niet de vraag zijn : of zij vrijwillig van de doops- en avondmaalsbediening door orthodoxe Leeraren bediend, wegblgven en voor alsnog bij de modernen hun kinderen doopen laten en ten avondmaal gaan. *Zal men hen ook laten

Sluiten