Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat God door Zgn voorzienig bestuur, ik zeg niet toelaat, maar werk, en wat de H. Geest in bet leven roept, is altijd naar Zgn Woord.

Ds. Lion Cachet nu antwoordde vöor ettelijke weken op de vraag van den Redacteur der Bazuin: » Of we wel ééne ure wijken mochten met onderwerping?" op eene wgze hiermede geheel in strg'd. ZEerw. zeide, dat Israël in Egypte was tot God op Zgn tgd en wijze hen uitleidde; en dat de Israëlieten, toen zij op hun tgd uit de woestijn in Kanaan wilden trekken, geslagen werden.

Maar Ds. Lion Cachet had möeten bewgzen, dat zij, hetzg dan in Egypte of in Kanaan, met de ongeloovigen, met de heidenen, in èen kerkverband leefden, met hen Pascha enz. enz. hielden. En dan nog, dat dit was naar Gods wil en wet. Want daarover toch liep de quaestie, en niet daarover of zg op Gods tgd uit Egypte trokken.

Dat de Heere hen op Zgn tgd en wijze eerst uitleidde] zegt juist zooveel maar ook zoo weinig voor het vöiig leven, als het voor het vorig leven zégt van iemand, die evenzeer op Gods tgd en wg'ze uit Zijn treurvollen toestand in het leven, naar de geboden Gods, wordt overgebracht.

Och, broeders! houdt toch hiermeê op! Bedenkt en erkent toch dat tijd en wijze, dat »de verborgen dingen voor den Heere, onzen God zgn, en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen". Gelooft me, Gg' leidt er het volk door af van hetgeen het heeft te gelooven en te betrachten. Meent evenwel niet dat wij niet met U aan Gods tgd en wgze gelooven; gewis, we bewonderen en aanbidden ze van achteren. Alleen staat dit bij ons vast, dat de Heere ze ons niet als richtsnoer gaf.

En wat nu aangaat het geslagen worden van de kinderen Israëls, toen zg op hün tgd Kanaan wilden innemen, Ds. Lion Cachet zal mij toestemmen, dat dit niets zegt voor zijn blijven >in de woestijn", indien hg bedenkt, dat God toen verboden had Kanaan in te trekken, dus dat zg deden tegen Gods uitdrukkelijk gebod; en in de tweede plaats, dat zg, hètzg' dan in de woestijn, niet met de

3

Sluiten