Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel oudere menschen, die zich voornemen en aan God belooven »zich later te zullen bekeeren."

Wat daarvan komt en kan komen, heeft de ervaring ook geleerd. ï,

Maar, hebben daarenboven de gereformeerden voor die hoop en verwachting, d. w. z. voor herstelling der Herv. Eerk in hun geest, wel eenigen grond ?

De etisch-irenische partij toch, die kans schijnt te zien in de toekomst de Synode in haar geest te doen öm gaan, staat, helaas! op even subjectief standpunt als de modernen. Dewijl hare hoofden en leiders het Goddelijk gezag der H. Schrift hebben prijsgegeven, blijft niet anders dan het subjectivisme over. En dientengevolge behoeft men geen profeet of profetenzoon te zgn om te voorspellen dat zij, als weleer de Groningers, een geslacht met moderne begrippen kweeken zal.

Ik kan niet gelooven dat mannen, die den toestand doorzien, bjjv. als Dr. Kuyper, déze verwachting hebben.

Ware het evenwel zoo, dan zou deze Hooggeleerde heer en zeer geachte broeder mij verplichten door de gronden dier verwachting eens te willen aangeven.

Doch neen, hij heeft deze verwachting niet, want in de Heraut van 7 December j. 1. schrijft hij:

,En is het nu zoo mis gezien, dat de gereformeerden in de historische kerken dezer landen, nu niemand ze dwingt om te doen, wat ze niet mogen, en niemand ze belet om te doen, wat ze doen willen, en alzoo alle strijd op de organisatie neêrkomt, en zij dus inzien, dat op het punt van die organisatie de slag moet vallen, niet maar in den wilde toetasten, maar omtrent het verkeerde van die organi«atie eerst overtuiging pogen te wekken. De irenischen, daarin juist van de gereformeerden onderscheiden, praten die organisatie goed .... De irenische groep durft u zeggen «Het is geene plage, het is geene bezoeking, het is geen oordeel, welbezien is het eigenlijk een geschenk, een genadegave, een zegening van Uw God."

^Zoover gaat de zelfmisleiding en de demonische bedwelming der geesten."

Sluiten