Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij, dio nn den moed en de kracht missen om, zonder berekening, den Heere te gehoorzamen, zonden, bijaldien ze toen geweest waren als nu, gewis en zeker dien moed en die kracht gemist hebben.

Ik hoor mij toeroepen: » Schrijver! gij begrijpt ons hier niet; want wij willen als we zoo spreken zeggen dat het tóen plicht was, maar nu niet."

Wat, mijne Vrienden! is het nu geen plicht naar Gods geboden en inzettingen te handelen en te wandelen ? geen

plicht Hém meer dan menschen te gehoorzamen ?

Of kunt gij thans God naar Zgn Woord dienen in de Ned. Herv. Kerk ?

Het tegendeel is waar.

Want sinds dien tgd heeft het ongeloof steeds meer wettelijke rechten verkregen.

»We hebben medelgden," zeggen weer andere vrienden, »met de massa, die we, als wg niet blgven (dat is, als we aan God gehoorzaam zgn) aan zichzelve overlaten.'' Sinds de ervaring leerde dat de rechtzinnige predikanten in de Herv. Kerk ook slechts hun eigen gehoor hebben en op de ongeloovigen evenmin invloed uitoefenen als wij; en nadat schier ieder gelooft dat dit gehoor volgen zou, heeft deze tegenwerping haar geur en kracht verloren.

Juist het samenwonen dergenen, die niet saam behooren, verlamt. Terwijl vereeniging van hen, die één geloof, één Heer, één doop hebben, de kracht verhoost. En, wat ook alweer hier alles afdoet, is, dat, volgens 's Heeren Getuigenis, gehoorzaamheid beter is dan offerhande, dan deze offerhande der barmhartigheid.

»Gij hebt gelgk," zeggen nog weer anderen van onze vrienden en vriendinnen, »doch, — de erve onzer Vaderen zoo maar overlaten, ziet, dat kunnen, dat willen we niet."

Laten we elkander goed verstaan,

Sluiten