Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat bedoelt Gg met de erve der Vaderen ?

Ge bedoelt toch niet de beginselen der hervorming, de waarheid, die zij weer aan het licht bracht, het geloof dat ze oefende, de gehoorzaamheid, die ze bewees ?

Immers, door trouw aan God en aan de belgdenis der gereformeerde kerk zult Gg die erfenis der vaderen niet verliezen, maar wel hernemen.

Maar, Gij bedoelt het geld en goed zeker.

En 't is met het oog daarop, dat we u vragen: wat dunkt u, als om die reden de eerste Christenen eens even zoo .hadden gehandeld? Wat dunkt u, als om die reden, tijdens de hervorming, de Christenen in Frankrijk, Duitschland en elders ook eens gezegd hadden : »wij blgven?"

Gelooft Gij, dat dit üw zeggen en üw doen in overeenstemming is met het beginsel der hervorming?

Gerustelijk zeggen we, dat elk kenner der geschiedenis beter weet.

Voor geld en goed de aan God en Zijne belgdenis verschuldigde gehoorzaamheid opofferen, was gewis beginsel noch praktijk in de dagen der hervorming.

Voor de gehoorzaamheid aan God moeten we juist volgens de belgdenis uit die dagen, zelfs het leven veil hebben.

» De gereformeerden hebben huis en erve, en voor indringers wijken zij nooit dan . door geweld, en daarom hadden de gescheiden broeders ook moeten blgven", zegt de schrijver der brochure. Welk een onzin in een her kleed!

»De gereformeerden hebben huis en erve," gewis, om dezen onzin zal niet slechts Dr. Sibmacher Zijnen, maar sullen ook Dr. Riemen s en Ds. Heinecken gelachen hebben.

Ik kan niet gelooven dat, in plaats van reeds ^hebben," bijv. Dr, Kuyper, er zooveel moed op heeft dat de gereformeerden huis en erve nog eenmaal of weldra krijgen zullen.

Evenmin kan ik aannemen, dat zelfs geloovige Rechters met de wetten van den Staat voor zich >huis en erve" aan >de gereformeerden" in het Herv. Kerkgenootschap zouden kunnen toewgzen.

Sluiten