Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de massa gereformeerden ontvangt, die, volgens door U gedane opgaven, in de Herv. Kerk zgn. Doch de wil van God en de bede van Jezus: >dat ze één zijn, Vader!" moet zoowel voor mijne als voor uwe gedachte, overtuiging of berekening gaan.

»Maar hebt Gij Dr. Kuyper's oordeel niet gelezen over degenen, die uittraden? Hij schrgft:"

* En als men ons na in oprechtheid voor het aangezicht des Heeren vraagt, wie er uit onzen levenskring alzoo naar de kerk der gescheidenen zijn overgegaan, en wie terugbleven, metterdaad, daa zouden we tegen beter weten in moeten spreken, indien we zeiden, dat wie uittraden juist de teederste en best onderleide kinderen Gods waren. Integendeel, juist die vromer en die dieper leefden bleven terug, en bij hen die gingen viel niet zelden iets uitwendigs, iets oppervlakkigs, iets min teeders op te merken, waardoor hun uittreden nooit een sprake tot anderer consciëntie wierd."

't Is waar, daarna wordt de tgd, waarover Zijn Hooggel. oordeelt, beperkt, het is: »De bidders, de vaders in Christus zagen we in de laatste tien jaren niet uitgaan."

En ik vraag, zou Dr. Kuyper er niet hebben kunnen bg voegen: >Dank zg mijne zoo moeielijke arbeid ! Ja, zoo moeielgke: aan den eenen kant toch had ik tegenover de etisch-irenische broeders de gereformeerde leer te ontwikkelen en te verdedigen, terwijl ik aan den anderen kant tegen persoonlijke beleving dezer leer in de richting der scheiding te waken had."

Onze Dr. Kuyper heeft in >De Standaard" in den kaatsten tgd tegen de liberalen wel eens gezegd en moeten zeggen: »Wg zgn nu zoo dom niet of we doorzien uw plan wel; we gevoelen wel waar gg henen wilt," en ziet, dat durven wij, met het oog op menige bladzgde in het Traktaat en menig artikel in de Heraut, ook tegen hem zeggen. Zelfs op tijd is meer dan één artikel geschreven en meer dan één woord gesproken.

Waar men planmatig werkt en met een buitengewone tact als Dr. Kuyper, daar kan dit ook niet anders. jöw

Sluiten