Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En natuurlijk zien vele »bidders" en »vaders in Christus" op dezen zoo hooggeschatten man.

Want bet feit is niet te loochenen, dat in de laatste tien jaren niet zoovelen uittraden als vóór dien tgd. En dat heeft men te wachten, wanneer God nog weer zulke mannen geeft. De Heere voert et Zijnen raad doi>r uit, en dien aanbidden ten slotte allé kinderen Gods.

Maar, dat ingenoemden tgd bij hen die uitgingen minder edele bedoelingen drijfveer en schier geen »bidders" waren, mag en kan ik niet toestemmen. Dr. Kuyper toch heeft niet onderzocht hen die in dien tgd gingen en overkwamen, bijvoorbeeld te Middelburg, te Kampen en op zoo menige andere plaats.

We zouden het daarenboven kunnen omkeeren en vragen : Waar zgn de bidders en vaders in Christus, die zich uit gehoorzaamheid aan God gedrongen gevoelden om weder te keeren?

Waarbij nog komt, dat het uittreden vóór tien en meer jaren van zoovele bidders en vaders in Christus voor zeer velen ook > nooit eene sprake Gods wierd tot de consciënties." Zelfs niet in den tgd, waarvan Dr. Kuyper zelf zegt: >had ik tóen geleefd, als de uitgeworpenen zou ik gehandeld hebben."

Dientengevolge is het dan ook alweer met bet oog hierop; »Tot de wet en tot de Getuigenis" want, ook bidders en vaders in Christus kunnen opgehouden worden.

Ook is het terrein, waarop Dr. Kuyper ons hier brengt niet alleen teeder, maar ook zoo subjectief dat er metterdaad de strijd niet uit te strijden is. >Zg, die wij geestelijk het hoogst schatten, blijven", hooren we bij het reeds boven aangehaalde Dr. Kuyper zeggen. En mij houde bij ten goede wanneer ik hierop zeg, dat zij, die jaar en dag in een toestand kunnen blgven, waarin zg God naar Zgn Woord niet kunnen dienen; die in eene gemeenschap leven, waardoor en waarin de heiligheden Gods op de meest ontzettende wgze moeten geschonden worden, naar mgn bescheiden oordeel ten dezen niet hoog

Sluiten