Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan en ook niet diep ingeleid zgn in de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God en eigen belijdenis. Ook neem ik, nu Dr. Kuyper zóo spreekt, de vrijheid te zeggen, dat, wanneer hij Middelburg en zoo menige andere plaats eens bezocht en dan aan dezen of genen onbekenden, maar goedgezinden hervormden broeder vroeg : »Wilt gij mij eens brengen bij menschen, die mij veel kunnen vertellen van hunne bekeering, hunne overgave aan en hun leven mèt en voor God?" deze broeder al spoedig verlegen zou staan, en in zijne verlegenheid onwillekeurig zou vragen: >Mag ik u ook bij dissenters binnen leiden?"

En hierbij veroorloof ik mg nog te voegen: dat er honderden zgn onder »de gescheiden broeders en zusters," die met de zaak in quaestie zóo werkzaam zgn geweest voor Gods heilig aangezicht, dat ze met den Bijbel in de hand rekenschap kunnen geven van hetgeen de Heere God hun ten dezen in te zien, te verstaan en te doen gegeven heeft. En van degenen die zeggen, dat »de gescheiden broeders ook hadden moeten blgven," hoorde ik, behalve de besprokene en meer andere sinds lang algemeen geworden uitdrukkingen en tegenwerpingen, een zóódanig, een op de H. Schrift gegrond verslag nooit.

Hoe zou ook — zeg ik en móet ik op mijne beurt zeggen — de H. Geest opheffing, niet-naleving, kunnen bewerken van bevelen, die, naar het geloof der kerk, on* der Zijne geheel eenige leiding zgn geschreven en gegeven ?

Op elk ander gebied zou, dunkt me, ieder christen zoo iets met mij onmogelijk achten.

En vraagt men mg : » Hebt gg een zoodanig verslag ook wel kunnen hooren; hebt gg met de kinderen Gods uit de Hervormde Kerk wel omgang gehad ?" Dan is mgn antwoord: Ja. Zelfs ben ik aan hunne voeten en in hun midden opgevoed en opgegroeid. Ik heb niet de eer te behooren tot >de uitgeworpenen," maar wel tot »de uitgewekenen". Ik heb het mg dan ook aangetrokken dat een man, dien ik zoo hoog waardeer en zoo ver boven

4

Sluiten