Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mitsdien boven het onfeilbare Woord Gods hebben gesteld, daarom moeten wij, die dat willen noch doen niet tot een ander uiterste overslaan. Er zijn helaas! wel kringen geweest, waar men ten slotte zóo intellectueel werd, dat met de mededeelingen van door Gods Geest geleerde en geleide vrienden en vriendinnen zoo heimelijk de spot werd gedreven. Hiervan nu moeten we niet minder bang zgn dan van het stellen der bevinding in de plaats van het Woord Gods.

Ik doe niet mêe, als men alle bewijskracht ontzeggen wil aan hetgeen op dit zoo heilig en gewijde gebied doorleefd wordt.

Wat is onze geloofsbelijdenis anders dan de door den H. Geest gerealiseerde waarheid in het hart der kerk, in het hart dergenen die des Heeren waren.

Evenmin ga ik mêe, wanneer de kieschheid zóóver moet worden gedreven, dat men in het publiek aan broeders, die ons aanvallen, niet eens zou mogen vertellen, of tegenover hen, die ons op dat terrein zoo dikwerf leiden niet zou mogen beroepen op hetgeen de H. Geest ten opzichte van de zaak in quaestie heeft geleerd.

En wanneer deze en gene zeggen: >Men verheft zich hier zoo ligt op." Dan vraag ik op mijne beurt: waarop doet men dat niet? Als men, hetgeen mogelijk nog diénen kan, daarom opbergt, eilieve! wat zullen zij, die door Gods genade eenige kennis van zich zeiven hebben verkregen, dan niet moeten opbergen?

Hoe menigmaal deelde Paulus ten aanhoore van vriend en vijand mede, wat God hem op Damaskus weg had doen inzien en leeren verstaan. Doch in het oogvallend gebruikte hij deze mededeelingen om degenen, die hem hoorden tot de H. Schrift te leiden.

Ja, deze is en blijft de toetssteen en het richtsnoer. Daarom moet bij de Christenen vaststaan, dat alles wat met Gods uitdrukkelijke geboden in strijd is, ook niet door den H. Geest geleerd en gewild is. Niet aan de bevinding van anderen, maar aan Gods heilig Woord en

Sluiten