Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe zal dat en dat uitkomen; maar op het Woord, dat vaster is dan de heerlijke gezichten van Petras en de ervaring van wie ook, met de daad te hebben mogen achtnemen, ziet, dat werd door Gods wonderbare genade bèm als toegerekend. Want met dat onvergetelijke »gij doet wel," daalde de hooge en heilige goedkeuring Gods zóo in de ziel dat in geen woorden kan weergegeven worden, wat genoten werd. En, had hij vroeger Christus als Borg en Zaligmaker tegenover zijne schuld en zoude leeren kennen, thans mocht hij den Vader in Christus, als zgn God en Vader, ontmoeten en omhelzen.

De maanden van bijzondere gemeenschap daarop gevolgd zijn mede oorzaak dat zg'ne » uitwijking" een zoo onvergetelijk en voor hem belangrijk deel van zgn leven uitmaakt.

Ook werd in deze maanden de zoo dikwerf opgezonden bede, dat de Heere ook den ouderen broeder alzoo beliefde te onderwijzen geheel ongedacht verhoord. Hij was, volgens later gedane mededeelingen, metterdaad aan het wankelen gebracht, daarop in de stilte aan het onder, zoeken en vragen gegaan naar den wil des Heeren, en evenzeer en in denzelfden geest overtuigd geworden. Terwgl de regelen: >Wil toch niet stug gelgk een paard weerstreven" enz. hem met heilige schaamte tot gehoorzaamheid voor den Heere deden komen.

En nu houde de door mij hooggeschatte en hooggeleerde heer en broeder in Christus, Dr. A. Kuyper, die mij smart aangedaan en zich op de leiding des H. Geestes meermalen beroepen heeft, mg ten goede dat ook door vorenstaande paar bladzijden inzonderheid aan hem, die van >de uitgewekenen" als zoodanig zoo weinig goeds gezegd heeft, »rekenschap" gegeven is van zg'ne afscheiding.

Ik schaam mij het werk des H. Geestes niet, alware het dat onze tegenstanders er den spot mèe dreven, en al legt ook Dr. Kuyper, hoewel niet mgn oudere, maar toch mgn in zoovele opzichten meerdere broeder het nog

Sluiten