Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be genade en vrede van God onzen Vader en van Jezus Christus onzen Heer, worde ons, in deze ure in rijke mate geschonken, veel geliefde en veel gewenschte Broeders en Zusters!

Gods Woord is een rijke, een heerlijke schat 1 'tls een staf voor onzen voet, een licht op ons pad. Het heiligt onze vreugde, 't lenigt onze smart. Wel mogen wij dus in de ochtendure en in den stillen avondstond 't gewijde blad openen, om ons te laven en te versterken uit die fonteine des waters, die daar springt ten eeuwigen leven!

Maar M. H.! zoo wij ons als Protestantsche Christenen, wier geloof berust op een zelfstandig onderzoek van Gods woord, overtuigd houden, dat de Heilige Schrift door allen, moet worden gelezen, dan dringt zich bij eenig nadenken eene andere overtuiging aan ons op. Zij is deze, dat, zal de Bijbel door allen worden gelezen, een ieder, welke zijne taal dan ook zij, in de gelegenheid moet worden gesteld, denzelven in die eigene taal te lezen. Dit is eene volstrekte behoefte, zal Gods woord, dat voor allen is gegeven, aller eigendom worden , en een licht voor allen op den donkeren

Sluiten