Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u wijzen op die volken, welke in eene vreemde taal hunne godsdienst vieren. Hoe treurig, hoe doodsch is daar de godsvereering! Hoe weinig hartverheffends en bezielends wordt daar gevonden! Hoe schraal zijn daar de vruchten des maatschappelijken en hoogeren levens! Ziet maar op Portugal, Spanje en Ierland, waar de welvaart en 't hoogere leven zoo zigtbaar kwijBen, waar de godsdienst voor den mensch een ijzeren juk is, dat hem ter neder drukt en met gebogen hoofd door 't leven doet gaan. En dat dit ons niet bevreemde! Wat men niet kent, hoe zal men 't beminnen en beleven! Wanneer de vader'tot zijn kind spreekt in eene taal, die 't niet. verstaat, hoe zou het dan vrolijk kunnen gehoorzamen? Ziet! daarom wil God, dat elk volk in zijne eigene taal Hem hoore prediken en aanbidde. Maar nog meer. Wanneer aan een volk in zijne eigene taal het woord Gods wordt verkondigd, dan breekt er voor hetzelve een nieuw tijdperk van ontwikkeling en beschaving aan. Het Evangelie wekt langzamerhand nieuwe denkbeelden en gevoelens, die nieuwe woorden vereischen, om gedachten en gevoelens met elkander te wisselen. Zóó wordt dan ook de lust gewekt, om den Bijbel te lezen. Indien het volk nog geen letterschrift heeft, dan wordt dit uitgevonden en de Bijbel in de moedertaal overgebragt. Zóó breekt er nieuwe ontwikkeling aan. Men leert lezen, gaat aan 'l onderzoeken en begint niet alleen te spreken over de hoogste aangelegenheden des levens , maar begint er eindelijk ook over te schrijven. Zóó ontstaat er krachtsontwikkeling op 't gebied des godsdienstigen levens en onwillekeurig ook op dat der wetenschap; zóó ontwaakt het volk uit den sluimer, waarin 't voormaals voortdommelde, tot veerkracht,

Sluiten