Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrepen en in werking gebragt. Daartoe zullen we in de tweede plaats een blik slaan op het feest der talen, dat te Home gevierd wordt.

II.

Het feest, 't welk ik bedoel, beeft jaarlijks plaats in de maand Januari) op den zondag van ofnaden6 Januarij, waarop de aanbidding der Wijzen uit het Oosten wordt herdacht. Met het volste regt mag men eischen, dat dit feest naar dat te Jeruzalem in geest en strekking eenigzins zal gelijken. Zien wij dan, of dit plaats heeft. Ik zal u daartoe eene voorstelling er van geven en u er hét doel en de uitwerking van aanwijzen.

Men pleegt te Rome van wege het groote Zendelinggenootschap jaarlijks een luistervol taalfeesl te vieren. In 't Zendelinghuis aldaar zijn kweekelingen van allerlei volken. In de maand Januari) wordt het publiek uitgenoodigd, daar te komen, ten einde het taaifeest bij te wonen. Mannen en jongelingen van allerlei natie en taal spreken dan in hunne moedertaal tot de verzamelde menigte.

Ik heb een berigt gelezen van den beroemden Deenschen schrijver andersen, die het feest in i848 bijwoonde, en een gedrukt programma er van gezien, gelijk het in i85i zou gehouden worden den 12 en j5 Januari]. Men hoore wat er van zij!

Aan de uitnoodiging werd in j848 ruimschoots gehoor gegeven. Onder zang en muzijk traden de feestgangers binnen, terwijl de Kardinalen door jonge lieden, kweekelingen van 't Zendelinghuis, werden binnengeleid.

Sluiten