Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewend, om het woord Gods aan alle volkeren der wereld te doen geworden, en wel aan elk in zijn eigene taal; opdat het streven van allen, op welk gebied dan ook, door de godsdienst mogt geheiligd worden.

Ja, wel was dat een zielverheffende aanblik! En in een ander opzigt was 't niet minder merkwaardig, die Bijbelvertalingen op de Londensche tentoonstelling te zien uitgespreid. Gij weet het immers, M. H.! dat het verzoek van veie boekbandelaren uit verschillende landen, om hunne werken op de tentoonstelling te mogen bloot leggen, door de Commissie over haar werd afgewezen. Toen evenwel het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap die Commissie verzocht, dat op de tentoonstelling eene afdeeling voor haar mogt worden ingeruimd, ten einde men mogt zien, in hoe vele talen de Bijbel door haar was overgebragt, stond men aan dit Genootschap dat verzoek gaarne toe.

Ziet, dat was een duidelijk blijk, hoezeer deze arbeid werd op prijs gesteld, en terwijl kunst en wetenschap haren triomf vierden, vierde het Christendom mede een grootsch en heerlijk feest. Een feest, door de kinderen der wereld naauwelijks opgemerkt, omdat ze 't niet verstonden, maar met blijden zin begroet en .herdacht, door wie zich zalig gevoelt, hoe meer broeders en zusters der zaligheid in Christus jezus worden nader gebragt. Een feest, 't welk een waardige herhaling van 'tJeruzalemsche taalfeest mag heeten.

Dat feest was intusschen nog maar 't blijde voorspel van nog grooter. Den 7 Maart 1853 vierden de talen haar Christelijk feest andermaal. Toen was 't Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap het vijftigste jaar van zijn bestaan ingetreden. Daarom werd er te Lon-

Sluiten