Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de secretaris der vergadering bekend maakte, wie der leden niet waren opgekomen, noemde bij ook den naam van den Markies cholomondeley. Maar, hoewel niet aanwezig, gaf de edele man, vervuld van heiligen ijver voor den bloei des genootschaps, too £ (ƒ 1200) hetzelve ten beste.

Zegt mij, Christenen! was dat geen heerlijke feestgave; geene schoone vrucht van de kracht des geestes ?

Nog meer! Toen was voorgesteld, dat men ter verheerlijking van 't jubelfeest een jubelfonds mogt aanleggen, werd de voorsteller met groote toejuiching begroet, en de vreugde klom, toen er weldra werd meegedeeld, dat er voor dat fonds reeds een bedrag van meer dan 7000 £ (ƒ 84,ooo) was ontvangen-!

Ziet, Christenen! waar men zulke feesten viert, daar plukt men zulke vruchten!

Maar nog meer. Er werd op dat feest besloten, dat men met nieuwe kracht zou werken, om met de gave der talen woeker te drijven. Daar 't noodig was, om 't woord des levens in nog meer talen over te brengen, zouden, men beloofde het elkander, allen daartoe krachtig helpen. Met die bedoeling en met dank aan God, ging men uit een, om ieder op zijne wijze en, door het groote Genootschap met elkander, jn den geest en de bedoeling van 't zinnebeeld, door den Heer op den Pinksterdag aan zijne Kerk gegeven, te doen, wat elks hand vermogt. En die voornemens, in hooge feestvreugde uitgesproken, werden, toen de feestgalm niet meer ruischte en ieder tot zijn kring was teruggekeerd, niet onvruchtbaar bevonden. De indruk, door de gave der talen gewrocht, werd de drgfveder, dat men met nieuwen moed voortging, om 't woord des levens en des vredes te brengen aan

Sluiten