Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, in vorm is er groot verschil. Te Jeruzalem spraken 's Heeren gezanten in vreemde talen en tongen; te Londen werd in de taal des lands gedachtenis gehouden van den rijken zegen door de gave der talen gewrocht. Te Jeruzalem geschiedde een wonder; te Londen was alles natuurlijk; was vroeger de gave der talen een goddelijke ingeving, nu was zij eene moeijelijk aangeleerde wetenschap.

Zoo was er verschil in vorm, maar heerlijke overeenstemming in geest. Te Jeruzalem werd krachtig en aanschouwelijk aangetoond, dat het de wil van God is, om aan ieder volk het Evangelie te verkondigen in zijn eigene taal, opdat het dit zelfstandig moge leeren kennen en begrijpen; op het feest te Londen toonde men het zinnebeeld van den Pinksterdag te verstaan, en in deszelfs geest te hebben gehandeld; want men vierde er feest over den rijken zegen door de gave der talen onder de Heidenen nu reeds gewrocht. Ziet, daarom is het feest der talen, te Londen gehouden, in vollen zin des woords een Christelijk feest, onderscheiden van dat te Jeruzalem in vorm, maar overeenstemmende met hetzelve in geest, 'tls de jubeltoon over de heerlijke vervulling van de grootsche profetie, die op den doorluchtigen Pinksterdag als heilige orakeltaal van der Jongeren lippen vloeide!

Geheel anders bleek het Roomsche taalfeest te zijn, en zoo we 't ons nog eens voor den geest stellen, en 't vergelijken met dat te Jeruzalem, gewis dan moeten we bekennen, dat het eene belagchelijke naaperij van 't Jeruzalemsche is; een bespotting van 't Christendom en van de menschen. 't Is een bespottelijke naaperij van 't Jeruzalemsche, dewijl men

Sluiten