Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen zeer goed begrijpen, dat er velen zijn, die gaarne zulk eene leer gelooven. Boosdoeners willen altijd wel, dat hun kwaad in anderen gestraft worde, en het is wel gemakkelijk eenen aflaat, ook voor toekomende zonden, te hebben; maar of die leer eene bron van ware vertroosting en zaligheid is, is eene vraag, die wij gaarne aan alle oprecht-en van harte in ernstige overweging geven.

Wij loven en prijzen de liefde en de rechtvaardigheid Gods; maar dat de leer van het plaatsvervangend straffen Gods liefde en rechtvaardigheid op het heerlijkst zou doen uitkomen, is eene dwaling, die aan ieder redelijk denkend mensch in de oogen moet springen.

Ook ons werd geleerd, dat dat de inhoud van het evangelie was, en dat dat evangelie gepredikt moest worden, en , niet beter wetende, deden wij helaas! gelijk wij geleerd waren, maar gevoelden toch, en steeds, dat er iets aan haperde, en nooit wilde heter recht bij ons in, dat de hoogst rechtvaardige God zijnen geliefden en gehoorzamen Zoon in onze plaats had gestraft.

Langen tijd hebben wij geworsteld, om hierover tot duidelijkheid te komen; maar de kerkelijke begrippen, die ons ingeprent waren, de boeken, die wij er over lazen, de schriftuitleggingen, die ons in handen kwamen , de gezangen en liederen, die er over gezongen werden, verhinderden ons, en wij volgden de menigte, totdat wij onlangs, meer dan ooit, door de woorden en handelingen van sommigen, die op die leer bouwen en vertrouwen, tot God riepen, en op ons ootmoedig gebed, en ernstig onderzoek der Schriften, tot volle helderheid kwamen, zoodat wij die leer thans in allen ernst, en met verachting, als onredelijke, onrechtvaardige , met de ervaring in strijd zijnde, Godonteerende, onschriftuurlijke en verderfelijke wartaal en

Sluiten